Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Узбуњивач открива: (НЕ)ЛЕГАЛНО изабран директор Дома ученика средњих школа у Нишу

rssBookmark and Share

Ниш 30.01.2017. З.С. Јужна Србија Инфо

"У циљу откривања, односно прикривања и злоупотребе службеног положаја бившег председика Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу, Милоша Секулића и в.д. директора Дома Михајла Марковића, упућујем апел медијима"

Фото: Јужна Србија
Фото: Јужна Србија

Ово пише у писму које је узбуњивач Весна Љубенковић, технички секретар Дома ученика средњих школа у Нишу, упутила медијима, па га преносимо у целости:

Установљено је следеће:

По преставци Весне Љубенковић, техничког секретар Дома, о злоупотребама службеног положаја горе наведених, као узбуњивач по Закону о узбуњивању, и као тадашњи члан У.О. Дома, упућен надлежнима Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дана 26. августа 2016. године, је поступило по преставци, дана 13.09.2016. године извршио надзор над установом Дом ученика средњих школа Ниш и донело Закључак и наложило меру в.д. директору и тадашњем председнику У.О да у року од 8 дана од дана пријема Записника (10.октобар.2016.год) да Анексом број 1 Уговора о раду број 165 од 21.02.2016. године, закљученог између Управног одбора установе в.д. директора Михајла Марковића, тако што су измењени члан 2. и 3. Уговора о раду број 75. од 20.01.2016. год., тако што заснива радни однос на неодређено време, стави ван снаге, и да у року од 8 дана Управни одбор Дома, поштује Решење Владе РС број 119-175/2016 од 14. јануара 2016. године којим је именован за в.д директора Михајло Марковић и Уговором о раду број 75 од 20.01.2016. године закљученим између Управног одбора Дома и Михајла Марковића заснован је радни однос на одређено време на пословима вршиоца дужности директора почев од 20.01.2016. године, те да исти Решењем Владе врати у радни однос на одређено време.

Такође је установљено да је увидом у радну књижицу Михајла Марковића утврђено да именовани први пут засновао радни однос 09.05.2012. године у трајању од шест месеци, да има заснован радни однос у Дому почев од 06. марта 2013. године са повременим прекидима дужим од месец дана, те да је укупан радни стаж на дан увида у радну књижицу, у току надзора, мањи од оног који је прописан одредбом члана 53. Закона о ученичком и студентском стандарду. Мера: У року од 30 дана од пријема овог записника (10.октобар 2016. године) Управни одбор да распише конкурс за именовање директора установе, и да исти у року од пет дана по расписивању обавести Сектор за инспекцијске послове Министрства о поступању по овоме.

Жалбу је поднео в.д. директора на инспекцијски налаз и тражио ванредни канцеларијски инспекцијски надзор, уложио жалбу и она је одбијена , дана 20.10.2016. год., како је то инспектор образложио за именовање директора установе примењују се закон којим се уређују радни односи, не и прописи који се односе на пружање услуге волонтирања. Инспектор поново опомиње и председника У.О. и в.д. директора да примедбе на записник немају суспензивно дејство, потребно је да надлежни органи Дома одмах поступе по наложеним мерама у датим роковима.

Милош Секулић и Михајло Марковић, не желећи да поступе по налогу, доносе одлуку да Управни одбор да оставке у том року, када треба поступити по томе и они то чине. Који су били њихови разлози, ја не знам, (вероватно морални,), а то је била добро чувана тајна, да ја као члан то не знам. Међутим, сазнајем и док смо још у року да поступимо, шаљем мејл да председник Управног одбора сазове седницу и поступимо по налогу надлежне инспекције о нађеним неправилностима. Милош је одбио рекао је да није ту, има времена још смо у року, а када је било то потребно када је рок прошао, лично ме је обавести в.д. директора да је Управни одбор дао оставке и оне се налазе код помоћника министра Љубише Антонијевића. Нису ме обавестили па сам одмах упутила писмо пом. мин. Антонијевићу да ја не дам оставку имам мандат још две године и образложила све.

  - Ипак сви смо смењени, 12. децембра разрешен је У.О. Дома који је требао да поступи, а нови именован...

Наравно одмах сам обавестила председника У.О. Вању Стојковић, да јој је обавеза, када то већ није учинио в.д. директора, информишем је и доставим копију налога и мера Сектора за инспекцијске послове Министарства, на поступање и без одлагања, посебно скренувши јој пажњу да Агенција за борбу против корупције је већ пратила сва ова дешавања и да је Јавни тужилац у Нишу предузео мере у вези свега овога.

Управни одбор је 28.12.2016. године, сазвао седницу и поступио по мери расоисивања конкурса, и расписан је 7.јануара 2017. године, а в.д. директора је дана 19.01.2017. године враћен на радни однос на одређено време.

Конкурс се трајао до 21.01.2017. године, и јавила су се шест кандидата, један од кандидата је и в.д. директора Михајло Марковић.

По расписаном конкурсу 7. јануара 2017. године, нови Управни одбор је 27.јануара 2017. године, предложио, једногласном одлуком, да за директора Дома буде досадашњи в.д. директор Михајло Марковић.

Ја сам се обратила председници Управног одбора Вањи Стојковић, пре седнице У.О., да провери да ли в.д. директора Дома има 5 година радног стажа са ВИИ степеном, односно, да ли уопште његова као таква пријава на конкурс може бити разматрана, обзиром да нема 5 година радног стажа, (а по информацијама Сектора за инспекцијске послове Министарстава просвете, науке и технолошког развоја коме је достављена одбијена жалба в.д. директора да не испуњава услове из радног односа).

  - Нисам добила одговор од председника У.О. Дома...

Упутила сам секретару Дома Сањи Јовановић, Захтев за приступ информацији од јавног значаја, о радном стажу в.д. директора, написала је, постоји заведена службена белешка Сање 
ЈАСНО ЈЕ ГЛАСИЛО ПИТАЊЕ: (Колики је укупни радни стаж са данашњим даном 20.01.2017. године, в.д директора Михајла Марковића?). 

Одмах сам тражила радну књижицу в.д. директора Михајла Марковића 27.01.2017. год., и уз присуство сарадника за опште послове Катарине Киковић Јовић одговорила је да радна књижица није код ње. Како је могуће да радна књижица није у архиви секретара Дома и питање је које сам је упутила где се налази радна књижица в.д. директора Дома у Захтеву за информације о јавног значаја?

Ово сам проследила шефу кабинета председника Владе Ивици Којићу и кабинету Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 14.12.2016. године

ЗАШТО?! Ко је то, ко себи допушта да се не поштују и не спроведу налози мера, Сектора за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са обавезама и одговорностима у року које су наведене, а које уколико се не спроведу имају законске мере због не поступања? 

Ко не спроводи све што следи због корупције, немарности, неодговорности, користи, или не знам како то да назовем? 

Прво: Прекшен је Закон о ученичком и студентском стандарду да је установа Дом ученика средњих школа Ниш, односно в.д директора Дома, 58 став 2 вршиоцу дужности директора установе мирује радни однос на радном месту са кога је именован, за време док обавјла ту дужност.

Прекршио је члан 55 Закон о ученичком и студентском стандарду став 1, 2 ,и 3, тачка 8.9 и 10. стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и управног одбора о свим питањима од интереса за рад установе и тих органа; 9) предлаже управном одбору одлуке из његове надлежности и стара се о њиховом спровођењу; 10) предузима мере ради извршавања налога инспектора из члана 91. овог закона, просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

Надлежност управног одбора члан 51. став 1 тачка 7) расписује конкурс, образује конкурсну комисију и даје предлог за именовање директора установе;  одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора;

Управни одбор је прекршио исти Закон, јер је дао предлог Министарству просвете, да се именује лице за в.д. директора који није имао услове за именовање у погледу године радног искуства у члан 53. став 3; ) (По предлогу У.О. Дома усвојен од Сектора уза ученички стандард и послат на Владу Р.С, на усвајање.(Подразумева се да су испуњени услови па неће Влада да проверава).

Министарство просвете, науке и технолошки развој, Сектор за ученички и студентски стандард, прекршио је Закон о ученичком и студентском стандарду јер није поступио, након налаза и наложених мера Сектора за инспекцијске послове по којима треба поступити, донешене 10.октобра 2016. године, јер Управни одбор даје оставке не желећи да поступи по мерема надлежног Сектора за инспекцијске послове, а Сектор за ученички и студентски стандард као што сам напоменула крши Закон о ученичком стандарду Престанак дужности директора члан 56. став 1, 2 и 3 тачка 11), ако се у току мандата утврди да директор не испуњава услове из члана 53 овог Закона.

Оставке су дате и не могу бити разрешени (на лични захтев члан 52. тачка 1.) 
Разрешење председника и чланова управног одбора Члан 52. Оснивач установе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или управни одбор у целини: 2) ако члан управног одбора неоправдано одсуствује са седница или несавесним радом онемогућава рад управног одбора; 5) ако управни одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси; 6) у другим случајевима у складу са законом.

Наравно и надлежни у Дому имају одговорност, и цео У.О. знајући да в.д директора не испуњава услове за в.д. директора установе, преводе га из радног односа на одређено време на неодређено време које дан данас има, кршећи Закон и Уредбу Владе, Анексом уговора о раду без сагласности надлежног Министарства, кршећи Уредбу ВВладе о забрани запошљавања која важи за све, али ето в.д. директора и председник У.О. дали су себи за право да Уредба Владе, Закони неваже само за њих.

Ако ја као узбуњивач о свему овоме обавештавам Вас већ 4 месеца, трпим тешке последице, свесна да ћу их имати због изношења "тајни" в.д. директора и председника управног одбора, а немам никакву заштиту, а председник Владе Р.С г-дин Вучић је изјавио у медијима да се посебно обрати пажња на узбуњиваче, јер помажу држави, ИЗВИНИТЕ ГОСПОДО НЕМАМ ТАКАВ УТИСАК, јер трпим ова четири месеца психички терор, то су ажњавање по плати,. пребацују у ма у другу кнцеларију да не могу да обављам свој посао, отпуштају ми супруга, прете преко посредника шипком у главу, подстрекивање на писање лажних службених белешки од тих посредника, лажи, уцена.... докле ћу да издржим питам се...... нека постоји бар запис......... 

Уместо да свако ради свој посао, због не поступања законских обавеза и да се одмах смени в.д. директор, по овоме се укључује Агенција за борбу против корупције и по томе јавни тужиоц у Нишу, у сарадњи са привредним криминалом испитује овај случај, 

Молим шефа кабинета председника Владе, г-дина Ивицу Којића, као и министра Младена Шарчевића, како остали вероватно не желе да поступају у оквиру својих овлашћења да предузму мере у вези овог случаја.

Истима сам проследила и ово 13.01.2017. године:

    Поштовани,

  -Смењен је Управни одбор Дома у целости. Нови У.О. имао је седницу око 20.12.2016. године и заказао нову за 28.12.2016. Ја сам некако сазнала за ову седницу, чува се у строгој тајноси (немам коментара), а онда сам за ту седницу послала новом председнику У.О. Дома комплетан Записник инспектора Сектора за инспекцијске послове са налозима мера, по којој бивши чланови У.О. нису хтели да поступе, зато су дали остваке.

Садашњи председник У.О., правда се да ништа не зна о овом Записнику, нико је није обавесио и упутио у збивања у Дому. Одржана је седница 28.12.2016. и под тачком Разно. доносе Одлуку и конкурс се расписује 6;7. јануара 2017. године у двоброју часопису "Политика", када нико не чита због празника, надлежни у установи ћуте о томе, а У.О. такође.

Шта више, налог инспектора да У.О. одмах, по добијању Записника у року од 8 дана врати статус в.д. директора са неодређено радно време у одређено, јер је незаконито преведен Анексом између тадашњег пред.У.О. и садашњег још увек в.д. директора-саминицијативно, без Одлуке У.О.

Инспекторат у Нишу коме сам писала о неправилности кршења Закона о раду, доставио ми је Записник у коме кажу да они нису надлежни да поступају по овоме. Инспекција рада није надлежна да поступи када је прекршен Закон о раду и Уредба Владе, ПА КО ЈЕ НАДЛЕЖАН?

Привредном криминалу, Агенцији за борбу против корупције сам поднела све документоване доказе о овоме и Вама шаљем ово као информацију на знање, а сада Вас молим да се посебно поведе рачуна о кандидатима који ће конкурисати у установи Дом ученика средњих школа Ниш.КОРУПЦИЈА се мора доказати, ЗЛОУПОТРЕБА службеног положаја, КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ морају се поднети.

Ја, као узбуњивач шест месеци пишем о неправилностима и Вама и надлежним институцијама. Оно што сам добила је да ме је Влада РС. сменила као члана У.О. иако сам једина дигла глас против корупције као узбуњивач, и издејствовала конкурс за директор установе. На Вама остаје да се заинтересујете да надлежни у установи поступају по Закону, и не само они, већ и Сектор за ученички и студентски стандард Министарства просвете, науке и технолошког кога прозивам, с разлогом. 

Поседујем много докумената, доказа, поднела злостављање, писаних претњи, писаних разних измишљотина директорових „миљеника“ „дужника“ и друго.

                                                             С поштовањем, Весна Љубенковић

Коментара: 1


#   Ниш   Закон о раду   злоупотреба службеног положаја   Инспекција рада   Дом ученика   Министарство просвете   Агенција за борбу против корупције   узбуњивачи   радно време   Дом ученика средњих школа   кривичне пријаве   Нови дом   Управни одбор   радна књижица   Милош Секулић   Весна Љубенковић   Михајло Марковић   просветна инспекција
@


 

▲ ▼ [+][-]


  • (+5) (-2)

    Putko Vladimirovič, 30.01.2017.:
    Au, ovo mi sve liči na uvrđenu snajka. Mnogo pominje korupciju. Ima li neki dokaz ili joj je to ukras u pisanje. Inspekcijama svaka čast, al mi mnogo crveno mirišev, sve zaostali sps-jul kadrovi po ministarstvu. A gospoda pištaljka piše i diza dževu zato što nema školu za radno mesto kude je, pa cvika. Koj gu je zaposlio, nju kad nije ispunjavala uslovi. O tome ćuti, ne duva u pištaljku. Ko joj je bio veza za Dom, e kad to kaže onda aferim i ovo što je uzbuđavala javnos.


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима