Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Цео живот у 60 секунди

rssBookmark and Share

19.05.2011. Љ. Ми­тић, Правда

Гру­па ен­ту­зи­ја­ста и мла­дих умет­ни­ка из Про­ку­пља сни­ми­ла је јед­но­ми­нут­ни филм „Ха­лу­ци­на­ци­ја“, ко­ји је про­гла­шен за филм ме­се­ца на фе­сти­ва­лу „Ren­deryard“ у Лон­до­ну у Ен­гле­ској, а пре не­ко­ли­ко да­на осво­јио је дру­го ме­сто на фе­сти­ва­лу јед­но­ми­нут­них фил­мо­ва у глав­ном гра­ду САД, Ва­шинг­то­ну.

Цео живот у 60 секунди
ПРО­КУ­ПЉЕ –Сце­на­ри­ста и ре­жи­сер фил­ма је Жи­ки­ца Јо­ва­но­вић, про­ду­цент Вла­дан Ми­лу­ти­но­вић, ка­ме­ра Со­ња Ри­стић, док су уло­ге по­ве­ре­не глум­ци­ма Пре­дра­гу Ко­ту­ру и Ми­ни Пе­ру­но­вић. Филм је уче­ство­вао у офи­ци­јал­ном про­гра­му на свим кон­ти­нен­ти­ма, на фе­сти­ва­ли­ма у Хонг Кон­гу, Ин­ди­ји, Ју­жној Афри­ци, Бра­зи­лу, на два фе­сти­ва­ла у Ка­на­ди и Шпа­ни­ји, три фе­сти­ва­ла у САД, Ен­гле­ској, Аустра­ли­ји и Ср­би­ји.

– Ово је спе­ци­фич­на филм­ска фо­р­ма, где рад­ња, за­плет и рас­плет тре­ба да се сме­сте у нај­ви­ше 60 се­кун­ди. Иде­ја фил­ма је бо­р­ба про­тив ал­ко­хо­ли­зма, ко­ји је јед­на од нај­ра­спро­стра­ње­ни­јих бо­ле­сти за­ви­сно­сти у све­ту. Ал­ко­хо­ли­чар је осо­ба ко­ја ни­је у ста­њу да кон­тро­ли­ше уно­ше­ње ал­ко­хо­ла у ор­га­ни­зам. Че­сто има и ха­лу­ци­на­ци­је, по че­му је филм до­био на­зив – ре­као је Јо­ва­но­вић.

По­ред овог фил­ма, еки­па мла­дих ства­ра­ла­ца из Про­ку­пља сни­ми­ла је фил­мо­ве „Од­у­ста­ја­ње“, „Ма­сла­чак“ и „Ниг­де ни­ког“, ко­ји је осво­јио пр­во ме­сто у САД, као и до­ку­мен­тар­ни филм о бок­сер­ској ле­ген­ди из Про­ку­пља, Бра­ти­сла­ву Ри­сти­ћу Ћу­ре­ту.


Коментара: 0


#   филм
@


 


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима