Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića

Bookmark and Share

Beograd 02.06.2014. Peščanik.net

Peščanik na svom sajtu objavljuje analizu doktorata Nebojše Stefanovića, bivšeg predsednika Skupštine Srbije i aktuelnog ministra unutrašnjih poslova.

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka).

NAPOMENA: Sumnjive diplome, prvenstveno one stečene kao plod nepotizma ili korupcije, su među gorućim problemima visokog obrazovanja u Srbiji. Ovaj problem doprinosi teškoćama u kojima se naša zemlja nalazi – negativna selekcija, odliv mozgova, urušavanje sistema vrednosti, neinventivna i nekompetitivna ekonomija itd. Država i društvo moraju njime ozbiljno da se pozabave. Za početak, oni koji krše akademske i pravne norme moraju da odgovaraju. Međutim, nadležne institucije godinama ćute, pa preostaje da se mi kao građani pozabavimo ovim problemom.

Cilj ovog teksta je poziv na odgovornost, a ne lična diskvalifikacija ili nanošenje političke štete. Tokom pisanja teksta konsultovali smo više stručnjaka iz akademskog sveta kako bismo svoje tvrdnje višestruko verifikovali. Tekst se ne bavi političkim kontekstom. Planiramo da u budućnosti nastavimo analizu sumnjivih doktorskih disertacija i master radova javnih ličnosti, iz svih partija.
 

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri. Najpre kao građani, a potom i kao naučnici i prosvetni radnici koji imaju iskustvo u pisanju i mentorisanju doktorskih disertacija, odlučili smo da podvrgnemo stručnoj analizi sumnjive diplome javnih ličnosti. Krećemo od najupadljivijeg i najsvežijeg slučaja – bivšeg predsednika Narodne skupštine Srbije, a sada ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije, Nebojše Stefanovića. Prema zvaničnoj biografiji, ministar Stefanović je 2011. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka na Megatrend univerzitetu, da bi juna 2013. godine, na istom univerzitetu odbranio doktorat. Tema doktorske disertacije je “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”.

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine?

Na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, Megatrend univerzitet je Anđeli Milivojević, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, omogućio uvid u doktorski rad Nebojše Stefanovića, nakon čega je i nama dostavljena kopija. Detaljna analiza pokazuje da rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj, a uz to još ne ispunjava ni uslove za uspešnu doktorsku disertaciju.

Plagijat je čin preuzimanja nečijeg pisanog rada ili ideje bez navođenja izvora, tj. priznavanja tuđeg autorstva. Drugim rečima, plagijat je akademska krađa. Pravila o akademskim prekršajima Londonske škole ekonomije i političkih nauka, na primer, propisuju da svaki pisani rad mora biti delo samog studenta. “Citati se moraju staviti između navodnika ili u poseban paragraf i njihov izvor se mora navesti. Parafrazirani materijal se mora označiti. Povreda ovog zahteva, namerno ili slučajno, ili predstavljanje rada drugih kao svog, je plagijat.” Sankcija za plagijat u doktorskim disertacijama je najstroža od svih akademskih sankcija i podrazumeva nedodeljivanje ili oduzimanje zvanja doktora nauka, uz mogućnost oduzimanja prava na žalbu višem univerzitetskom telu i izbacivanje sa univerziteta.

Univerzitet Harvard pojašnjava, u svom uputstvu o citiranju, da postoje dve vrste plagijata – doslovni i mozaički. Doslovni plagijat je kopiranje tuđih rečenica, a mozaički je preuzimanje delova tuđeg rada uz prepravke kako plagijat ne bi bio identičan originalu. Obe vrste plagijata su strogo kažnjive. Profesor Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, takođe navodi dve vrste plagijata (15. januar 2012, Novosti). Prvi je uzimanje tuđih ideja, a drugi uzimanje delova iz različitih tekstova, bez navođenja autora. Obe vrste plagijata su neprihvatljive i kažnjive, dodao je profesor Avramović, ističući da su društveno-humanističke nauke naročito podložne plagijatima.

Doktorat ministra Stefanovića obiluje plagijatima. Dok su pojedini delovi njegove disertacije doslovno kopirani iz tuđih radova, bez odgovarajućeg navođenja, drugi su “mozaičkog” tipa. Navodimo samo nekoliko iz mnoštva primera:

– na strani 14 ministar Stefanović piše o samoupravi u Italiji i, između ostalog, kaže: “Nadzor nad radom lokalne samouprave, osnosno aktima opština i provincija, vrši nadzorni odbor regije, koji može imati svoje pododbore za određena upravna područja. Odbore čine eksperti…” – preuzeto bez navođenja iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, koju su Dejan Vučetić i Dejan Janićijević objavili 2006. godine, koji na strani 94 pišu: “Nadzor nad aktima provincije i opštine sprovodi nadzorni odbor regiona, koji može imati pododbore za različite upravne oblasti. Jedan takav odbor najčešće je sastavljen od eksperata…“;

– na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;

– na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;

– na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;

– na strani 59 ministar Stefanović piše sledeće: “Nerazvijene zemlje su osetljive na ograničenja u privrednom razvoju, jer su suočene sa nedostatkom potrebnih resursa, posebno kapitala i novih tehnologija”. Ovo je kopirano iz teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” iz 2012. godine, gde na strani 468 piše: “Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju su posebno osetljive na ograničenja koja njihovom privrednom razvoju postavlja ubrzani rast populacije i nedostatak potrebnih resursa, najčešće tehnologije i kapitala“;

– na strani 61 ministar Stefanović započinje novo poglavlje tako što kaže: “Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanja i angažovanje sposobnih kadrova za izvršavanje kompleksnih poslova i zadataka u lokalnim samoupravama”. Ovo je prepisano iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” iz 2012. godine u kojem stoji: “Jedan od osnovnih uslova za đelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja i okupljanje najsposobnijih kadrova za izvršavanje delegiranih poslova i zadataka“;

– na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;

– na strani 120 ministar Stefanović piše: “Najveće učešće javnih prihoda imaju Švedska (60%), Francuska (54%), i Danska (49%), dok najniže (ispod 20%) imaju Nemačka, Italija, Irska…” – svi ovi podaci su prepisani sa strane 27 iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antoni Levitas i Gábor Péteri, a objavljen je 2004. godine, i ovde se ne navodi; takođe, ministar Stefanović na istoj strani dodaje “Učešće sopstvenih javnih prihoda u ukupnim lokalnim prihodima je ispod 25% u većini savremenih država (Mađarskoj – 32%, Poljska – 33%, Slovenija – 34%…” – svi ovi podaci su opet plagirani sa strane 28 iz gore navedenog zbornika;

– na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;

– na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;

– na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine.

Većina gore pomenutih publikacija čak nije ni navedena u spisku literature na kraju ministrovog rada.

Što se tiče ostalih kriterijuma neophodnih za uspešnu doktorsku disertaciju, ostaje nejasno kako je ministar Stefanović stekao pravo da brani doktorat samo dve godine nakon sticanja zvanja mastera. Pravilnik o postupku primene i uslovima za odbranu doktorske disetacije Megatrend univerziteta propisuje da kandidat “pravo da brani doktorsku disertaciju stiče u VI semestru” pošto “položi sve ispite propisane nastavnim planom i programom doktorskih studija” (član 2). Pošto je ministar Stefanović okončao master studije tokom 2011. godine, on u trenutku odbrane doktorske disertacije nije mogao imati više od pet celih semestara provedenih na doktorskim studijama.

Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda. Jednako je problematično i to što se autor u radu poziva na izvore koje ne navodi konkretno (navodimo jedan od brojnih primera – na strani 58 ministar Stefanović kaže “Evropska komisija je 2001. godine usvojila novu strategiju održivog razvoja, koja je razmatrana na više sastanaka u narednom periodu”, ali ne precizira na koju strategiju i sastanke misli).

Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa. On ne nudi pregled stanja svoje naučne discipline, ne objašnjava ključne debate i dosadašnje empirijske nalaze, ne objašnjava glavne argumente i kako njegov rad pravi korak dalje u nauci (kroz otkrivanje novih zakonitosti, dokazivanje, opovrgavanje ili reformulisanje dominantnih teorija, iznošenje originalnih empirijskih nalaza koji daju relevantne zaključke itd.). Kako je onda moguće da je komisija odobrila jedan takav rad imajući u vidu da pravilnik Megatrenda propisuje da “Doktorska disertacija treba da sintetizuje iprimeni stečena znanja da bi se, uz originalan naučni doprinos oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije, rešio konkretan teorijski ili praktičan ekonomski problem. Doktorska disertacija sadrži pregled dosadašnjih naučnih dostignuća iz oblasti kojoj tema pripada a na kojima će kandidat graditi naučni doprinos oblasti” (član 10)?

Dalje, tema doktorata ne odgovara u potpunosti onome što je u njemu i napisano. U naslovu disertacije grad Beograd je naveden kao studija slučaja. Međutim, sadržaj ukazuje da se samo jedno od 16 poglavlja konkretno bavi Beogradom (13. poglavlje je u sadržaju najavljeno pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada Beograda”). Da iznenađenje bude veće, stvarni naziv poglavlja 13, koje počinje na strani 148 disertacije, je drugačiji! Ono glasi: “Upravljanje ekonomskim razvojem lokalne samouprave u Srbiji”. Budući da nijedno poglavlje nije fokusirano na grad Beograd, rad ministra Stefanovića ne zadovoljava uslov koherentnosti jer se njegova tema i ono što je zapravo napisano ne poklapaju.

Po pitanju metodologije, autor navodi na strani 11 da će primeniti “deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod”, bez objašnjavanja kako će svaki od njih biti korišćen, niti njihove prednosti i mane u datom kontekstu. A onda se kaže da će se koristiti i “multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, u zavisnosti od fenomena”. Ukratko, regresiona analiza je kvantitativna metoda kojom se meri uticaj jednog ili više faktora na određeni fenomen. Da bi se sprovela, potrebni su podaci koji predstavljaju indikatore tih faktora. Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize.

Rad, međutim, obiluje površnim i suvišnim prepričavanjem iskustava lokalnih samouprava drugih evropskih zemalja, koje je daleko od ozbiljne komparativne analize. Čitav doktorat je zapravo deskriptivnog karaktera, sa eklektičkim spajanjem raznih opisa koji niti daju smislenu celinu, niti sadrže istraživačku vrednost. Autor ne navodi kako je došao do hipoteza, zašto su one bitne, niti izvodi njihove provere i valjane analize. Neke od “hipoteza” su čiste tautologije (na primer, “efikasnija lokalna samouprava – veća ekonomičnost u radu”). Stoga zvuči neverovatno da Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Pressonline).

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat, već poziv na odgovornost. Osoba koja je spremna da “progura” kao doktorat naučno bezvredan rad koji ne ispunjava minimalne kriterijume nije podobna da obavlja javnu funkciju. Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet Vlade Srbije. Ugledajmo se onda na evropske primere. Anet Šavan, bivši nemački savezni ministar obrazovanja, je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine. U svom ekspozeu Narodnoj skupštini, predsednik Vlade Aleksandar Vućić naveo je da je zabrinjavajuće što “školovani kadar koji ostaje [u Srbiji] u velikoj meri ima diplome sumnjivog kvaliteta zahvaljujući urušenom obrazovnom sistemu”. Evo prilike da predsednik Vlade i ostale nadležne institucije reaguju, i reči potkrepe delima.

 

Peščanik.net, 01.06.2014.

Prema zvaničnoj biografiji ministar MUP-a Nebojša Stefanović je rođen 20. novembra 1976. godine u Beogradu, gde je završio Devetu beogradsku gimnaziju. U biografiji ne piše, ali pretpostavlja se da je gimnaziju završio 1995. godine. Stefanović u svojoj biografiji ističe da je diplomirao 2004. godine, odnosno devet godina nakon završetka gimnazije. Bivše kolege iz Srpske radikalne stranke, tvrde da je Stefanović pre nego što se odlučio da studira ekonomiju na privatnom univerzitetu, neuspešno studirao Medicinski i Pravni fakultet. Zatim odlazi na privatni fakultet gde je stekao i doktorat.

 

Komentara: 24


#   Beograd   Nebojša Stefanović   doktorat   Megatrend   plagijat   Peščanik   lokalna samouprava   Makedonija   informacija od javnog značaja   Bosna i Hercegovina   doktorske studije   odliv mozgova   Evropska komisija   Pravni fakultet   Nadzorni odbor
@nesastefanovic @


 

▲ ▼ [+][-]


 • (+0) (-5)

  Miko Mitovic, 02.06.2014.:
  TRAZE DLAKU U JAJETU SAD KAD SU CULI DA CE BITI HAPSENJA MAFIJASA

  Milos Obrenovic je bio nepismen, pa je bio vladar Srbije bolji nego drugi. Nebojsi je bitno da ima cvrstu ruku kao direktor policije. A ove intrige i spletke su deo ispiranja mozga i zavera onih koji ce uskoro biti pohapseni zbog raznoraznih malverzacija i krivicnih dela. Upitajte se kojoj stranci pripada gospodja koja je to izjavila, kome pripadaju clanovi njene porodice, kako su se zaposlili, sa kim je imala telefonske razgovore i ko je nagovorio da rusi tek postavljenog direktora policije. I da li joj je obecana nagrada i kakva. Nije narod naivan sve je ovo orkestrirano od kriminalaca i naruceno u cilju kompromitovanja. Nebojsa glavu gore, a na ovu propagandu izgubljenih politickih slucajeva Srbije, ne obracaj paznju. Trla baba lan. Zabole te "kurje oko" . A sto se tice Pescanika, naslov je vrlo simbolican, jer vreme kriminalcima istice. Konacno je pravi covek na pravom mestu. Niko se nije bunio kad je premijer Srbije bio Zoran Zivkovic sa osmogodisnjom skolom i tromesecnim kursom za pekara. Ajte molim vas. Proverite partijsku knjizicu doticne gospodje i imovinsku kartu njene porodice, telefonske listinge i ko je eventualno platio naruceni tekst. Jer to u vreme najave hapsenja kriminsalaca nije slucajno.

 • (+1) (-5)

  Miko Mitovic, 02.06.2014.:
  CIM JE NAJAVIO OBRACUN SA KRIMINALCIMA I MAFIJOM KRIMINALCI U PANICI SIRE DEZINFORMACIJE
  Pustite coveka na miru. Mlad je , perspektivan i ozbiljan. Intrigama, spletkama i namestaljkama necete nista postici. Covek je na odgovornoj funkciji i sad su se neki krimosi upiskili od straha. Imali smo premijera Zorana Zivkovica sa osnovnom skolom i zavrsenim kursem za pekara, imali ste Tita bravara, imali ste milion njih bez skole. Prestonaslednik Karadjordjevic koji je u krvnom srodstvu sa britanskom krunom, ni posle dve decenije nije naucio da govori srpski jezik, a zivi na grbaci naroda, a Kinezi melju na srpskom ko vodenica. Covek je mlad cista obraza i treba da se uhvati u kostac sa svim onim kriminalcima koje su im prethodne nepismene vlasti ostavile. Za Zorana Zivkovica i jos neke Nebojsa je DOKTOR NAUKA !

 • (+1) (-6)

  Miko Mitovic, 02.06.2014.:
  UPLASILI SE HAPSENJA PA POKUSAVAJU DA ISKOMPROMITUJU POSTENOG COVEKA. Nebojsa je fin, odmeren, kulturan. Nije prljav, neuredan i narkoman kao neki politicari. A sto se tice Pescanika, naslov je vrlo simbolican, jer vreme kriminalcima istice. Konacno je pravi covek na pravom mestu. Niko se nije bunio kad je premijer Srbije bio Zoran Zivkovic sa osmogodisnjom skolom i tromesecnim kursom za pekara. Ajte molim vas. Proverite partijsku knjizicu doticne gospodje i imovinsku kartu njene porodice, telefonske listinge i ko je eventualno platio naruceni tekst. Jer to u vreme najave hapsenja kriminsalaca nije slucajno.

 • (+1) (-5)

  Slavica Jovanovic, 04.06.2014.:
  NEMACKA STAMPA JE NEGATIVNO PISALA O STEFANOVICU

  NEMACKA KAD GOD NE MOZE DA OKUPIRA NEKU ZEMLJU I DA NJOM GAZDUJE I GAZI JE SVOJOM OKUPATORSKOM CIZMOM,

  Kad god ne moze da gospodari narodom i da dobije jeftinu radnu snagu, kad udari na tvrd orah i polomi zube, kad se sretne sa otporom i zilavim i uspravnim narodom, ona pocinje da pljuje. Za one koji ne pate od amnezije i koje pamcenje sluzi podsecamo da je Nemacka imala Hitlera koji uopste nije bio ni klon, ni plagijat, nego je bio psihopata, porobljivac i ubica, da logori koje je nacisticka Nemacka sejala kud god bi prosla njena okupatorska cizma nisu bili ni plagijati, ni imitacije, ni improvizacije, nego su to bila mucilista i ziva grobljista porobljenih hodajucih kostiju i koze. Da Nemacka kada nam je onog cuvenog sestog aprila bombardovala Beograda i tom prilikom sravnila Narodnu biblioteku to temelja sa preko vise od trista hiljada nasih tragova, nase kulture, naseg bitisanja i to nisu bili plagijati, nego su bile knjige neprocenljive kulturne i duhovne dragocenosti jednog naroda. Nemacka je naucila da gazi preko mrtvih. Nemacka katolici svakog stranca koji primi njeno drzavljanstvo. Nemacka hoce da gospodari. Nemacka ne voli da joj se neko suprostavi. Ne voli Aleksandra Vucica zato sto je uspravan i nije se sageo da mu natakne jaram. Sadasnja vlada se odupire i pruza otpor potlacivanju i porobljivasnju. A to Nemacka ne voli. Da li su gasne komore u kojima su ubijani logorasi od strane Hitlerovaca bili plagijati i laznjaci. Nisu! Oni su odistinski ubijani, bez milosti bez prava glasa. Srbijo, zar ne vidis da hoce da uklone svaki trag tvog postojanja, da su se nameracile svabe na Vojvodinu. Da nas pocepase i prodase. Ne prodajite veru za veceru. Srbija ima svoju istoriju i kulturu, svoj narod. Taj plagijat je Nemacka. Nemacka koja je imala Hitlera. Dok smo mi imali Teslu. Teren za katolicenje Srbije je davno pripremljen. Vladika sabacki Lavrentije Trifunovic alias Zivko Trifunovic nekad vladika zapadnoevropski i australijski ekumenista i pedofil , koji je cupao robijase iz australijskih zatvora sa kojima se kasnije okumio, tokom boravka u Nemackoj sklapa pakt sa djavolom, odnosno dovodi nam u Srbiju dve Nemice , za koje tvrde da su spijunke , Katolkinje. Jedna od njih je i Sibila fon Ler unuka Generala Fon Lera koji je bombarovao Srbiju i ona zivi kod njega da se vlasi ne bi dosetile u vladicanskom dvoru u Sapcu i na Soko Gradu pod imenom Jovana, da se vlasi ne bi dosetile. Onoj se drugoj gubi trag kod Krupnja, gde se navodno udala. Svi oni koji su bliski sa Lavrentijem mogu se vrlo cesto videti na misama u katolickoj crkvi. Ljudi opametite se. Nemacka je naucila da gospodari svetom. Nikad duh Hitlera dok je sveta i veka u Nemackoj, ni onih pobijenih mucenika cije senke lutaju ovom zemlom nece izbledeti. Dozovite se pameti. Cim Nemacka nekog pljuje, znajte da taj ima veliku vrednost.

 • (+2) (-4)

  Sladjana Radanic, 04.06.2014.:
  Setite se samo koliko je srpskih politicara pre ove sadasnje politicke garniture, bilo na" obradi" u Nemackoj. Vratili su se ispranog mozga, a neki neslavno i zavrsili. Ne prodaje se svoj narod. Zato i ne vole Nemci Vucica, niti Stefanovica, jer oni razmisljaju svojom glavom i sigurno nece dozvoliti da nas pokatolice. Folksdojceri i njihovi potomci traze pola Vojvodine. Eto sta rade Dunavske Svabe. Otimaju nam zemlju .Eto sto Nemci ne vole Vucica. Ne vole oni nikog. Oni otimaju!

 • (+1) (-5)

  Sladjana Radanic, 05.06.2014.:
  I ova provera doktora potekla je iz Katolicke kuhinje, iz istog onog Vatikana koji je skrivao Pavelica. Narucioci provere su Katolici iz Nemacke koji se kriju pod srpskim imenima . Neko je dobio posao, neko novac, neko kola, neko pocepanu policijsku prijavu da mu se dete drogira . Neko namesten sudski proces. Prekinite vise sa vredjanjima Srba. I uvlacenje Nemcima i ostalima koji bi da nas porobe. Srbi ne kopajte jedni drugima oci zato sto dusmani ove zemlje to prizeljkuju. I Sveti Sava je davno rekao: Samo sloga Srbina Spasava! I Arcibald Rajs je porucio: Cujte Srbi, cuvajte se sebe! Cim Nemacka nekog pljuje, znajte da taj ima veliku vrednost. Ne pljujte se Srbi medjusobno, to Katolici i hoce. Otimaju zemlju! Ne pljujte Srbina i kad je najgori. Katolici ne pljuju ni svoje razne zlocince.Opametite se! Nije u pitanju doktorska disertacija, nije u pitanju ime, u pitanju je omalovazavanje Prvog coveka Policije Srbije.!Zaustavite to! Hoce da nas predstave kao glupake i nesposobne.

 • (+0) (-5)

  Sladjana Radanic, 05.06.2014.:
  A OGLASIO SE I POTPISIVAC PALCEM ZORAN ZIVKOVIC ZVANI "OSMOLJETKA"
  ZA ZORANA ZIVKOVICA NEBOJSA STEFANOVIC JE DOKTOR NAUKA
  ZORAN ZIVKOVIC JE BIO PREMIJER SA OSMOGODISNJOM SKOLOM A KASNIJE JE KUPIO DIPLOMU . ZORANE ZIVKOVICU SEDI : JEDINICA!
  BOLJE TI JE DA SE POKRIJES USIMA PO GLAVI I CUTIS. NEMOJ SE ZIVKOVICU BRUKATI KAD SI SE DO JUCE POTPISIVAO PALCEM UMOCENIM U MASTILO NEMACKOG JASTUCETA!

 • (+0) (-4)

  Sladjana Radanic, 05.06.2014.:
  Da se utvrdi ima li medju tim procenjivacima i ocenjivacima i "naucnim radnicima" doktorata Gospodina Stefanovica Katolika ? To je vrlo bitna stavka , jer Katolici sa svih strana hoce da pokatolice Srbe da dobiju jeftinu radnu snagu, robove i sluge. To rade i nemacki placenici. Dunavske Svabe, Folksdojceri traze pola Vojvodine!


  http://fakti.org/serbian-point/tuzba-protiv-vatikana-zbog-nasilnog-katolicenja-i-hrvacenja-srba

 • (+0) (-4)

  Miko Mitovic, 06.06.2014.:
  ISKUPILI SE DANAS U BEOGRADU UGLAVNOM ONI SA KRIMINALNIM DOSIJEIMA PROTIV STEFANOVICA A STO NISU SVOJEVREMENO PROTIV PREMIJERA ZORANA ZIVKOVICA KOJI IMA SAMO OSAM RAZREDA OSNOVNE SKOLE

  Iskupili se uglavnom kriminalci cast izuzecima. Pa sto se niste iskupili kad vam je Zoran Zivkovic bio premijer sa osam razreda osnovne skole. Ova grupica se boji hapsenja. Smeta im castan i posten covek. Njih salje Zoran Zivkovic poznati potpisivac palcem umocenim u mastilo nemackog jastuceta. Salju ih pokatoliceni Siptari sa kojima diluju drogu . Salje ih Vuk Draskovic veleizdajnik i strani placenik. Svi oni koji imaju problema sa zakonom. Treba da se stide. Sto niste protestvovali Zoranu Zivkovicu nepismenom premijeru potpisivaca palcem. Sto ne strajkujete protiv Rodoljuba Milovica Nacelnika Uprave kriminalisticke policije najvece krtice u MUP-e, , koji radi za crnogorsku obavestajnu sluzbu, koja je prva priznala Nezavisno Kosovo, koji nema ni srbsko drzavljanstvo. Protiv okupiranog vrha policije Srbije koji su okupirali Crnogorci koji rade protiv interesa Srbije. Protiv Vladimira Bozovica iz Niksica koji je bio Generalni inspektor Policije, a istovremeno istaknuti clan SPO, koji je zloupotrebio sluzbeni polozaj. Providni ste ko najlon i vidi se da je to orkestrirana hajka onih koji su na platnom spisku Siptara, Turaka, Katolika.

 • (+0) (-4)

  Sladjana Radanic, 08.06.2014.:
  RODOLJUB MILOVIC NAJVECA CRNOGORSKA KRTICA U MUP-U SRBIJE NA PLATNOM SPISKU MILA DJUKANOVICA I TACIJA ODAJE POVERLJIVE INFORMACIJE STRANCIMA KRIMINALCE OBAVESTAVA O HAPSENJIMA

  Povodom teksta Zavera policijska mafija rusi doktorat Stefanovica, oglasio se i Rodoljub Milovic Rocko, Papaja itd, tvrdeci da se ucenama bave devojcice, ali da u MUP- u, ima i muskarcina. Ima Milovicu i te kako i to onih koji su silovali i podvodili Srbkinje a ti dobro znas i koji i koje Srbkinje. Ako mislis na te muskarcine iz MUP-a, koji siluju i koji prete Upravom Kriminalisticke policije i tobom Rodoljube Milovicu zrtvama . Zar ti smes da podignes glavu od sramote. Kao prvo ti si crnogorski drzavljanin i radis za crnogorsku obavestajnu sluzbu za Mila Djukanovica, koji je prvi priznao Nezavisno Kosovo, radis za Siptare koji trguju drogom. Dileri drogom kako izvori tvrde ne idu u rejon gde tvoji narko- bosovi dilerisu, jer rade za tebe. Ti nikakako ne mozes da budes Rodoljub, ali Miloljub, Paroljub, Saricljub, Domoljub ili Cane Subotic Ljub, sa sve Bebom i duvanskim i narkomanskim dimom. Ti si taj koji cinkari i koji je krtica. Ti si ta mafija Rodoljube Milovicu, svu si svoju familiju nelegalno zaposlio. O kojim muskarcinama pricas, jel o onima koji siluju bespomocne zene a koje ti stitis. Sram te bilo Paroljubu Milovicu. I sa Vladimirom Bozovicem pravo u Niksic, pa cinkari svoje ovce, svojoj babi Bozovicevom deda Jovi, ili svojoj rodjaci Danici Draskovic koju finansira narko- mafija na celu sa telohraniteljemn Vuka Draskovica Nelotom Suvajdzicem i kompanijom.. Milion si puta zloupotrebio sluzbeni polozaj i prisluskivao Srbe za Mila i Siptare. Tebi je mesto u Centralnom Zatvoru i to dozivotno. Tebi i tvojoj porodici proveriti i telefonske listinge i kontakte i imovinu. Ministar Stefanovic treba da bude energican, zalud mu se uvlacis, sve treba da vas samelje ko ispod vodenickog zrvnja. Kroz sito i reseto. Mada se ja za tebe ne brinem. Mafija koju stitis, malo , malo pa nekog izreseta. Klin se klinom udara. Ako ovi na vlasti misle dobro Srbiji, sve strance sa rukovodecih mesta u policiji , VOA, BIA, itd , smeniti i postaviti Srbe i Pravoslavce i spreciti spijuniranje Srbije na najvisem mogucem nivou. Strance ne ni za direktore komunalnog. Imas li ti Srbijo, sposobnog coveka da se sa ovim kukoljom obracuna?! Nemoguce da su svi nesposobni i da vas je okupirala crnogorska mafija.

 • (+0) (-4)

  Sladjana Radanic, 08.06.2014.:
  NAJGRLATIJI JE ZORAN ZIVKOVIC JAKO JAKO JAKO UPLASENI MISLIS LI TI VRACATI NENORMALNO VELIKI KREDIT KOJI SI UZEO ZA VINOGRADE OD DRZAVE ?!
  Najgrlatiji u borbi protiv Nebojse Stefanovica je jako jako jako uplaseni Zoran Zivkovic , nekadasnji premijer sa osmogodisnjom skolom , koji takav kakav je potpisivac palcem u mastilo nemackog jastuceta, nepismen, koji ni ovce ne bi znao da izbroji, nekome sudi o plagijatu. Da li je nesto plagijat ili ne, to ne mogu da tvrde ni pojedini" doktori nauka" , jer su i oni pod sumnjom i lupom, upravo ti sto su se razvikali na sva zvona, jer moze biti da su prodavali diplome i ko zna sve kome, a pod znakom pitanja su i podbunjivaci. Jako, jako, jako uplaseni Zoran Zivkovic javnosti Srbije duguje odgovor. Sta bi Zorane od silnih para i kredita koji si dobio od svoje stranke za vinograde. Mislis li to zemljiste i te nenormalno velike kredite vracati. U vreme kad inkasanti seku struju neurednim platisama, gde ima i male dece za tri hiljade dinara, kad ce tebe strpati u zatvor za vise od milion evra. Sta bi sa vinogradima? Sta bi sa kreditom, vrlo vrlo vrlo uplaseni Zivkovicu. Ne verujem da si sve dao Katarini.... Plasis li se hapsenja Zivkovicu?!

 • (+0) (-4)

  Rodoljub Podmiceni Mil., 08.06.2014.:
  Da je drzava pravna drzava prvi vi na robiji zavrsio Rodoljub Milovic Nacelnik Uprave kriminalisticke policije, krtica koja radi za crnogorsku obavestajnu sluzbu i Mila Djukanovica i Siptare koji su prvi priznali nezavisno Kosovo. Milovic najkorumpiranija i najpodlija osoba u MUP-e, je zajedno sa crnogorsko- policijskom mafijom, okupirao sam vrh srbske policije i radi protiv interesa Srbije. Ovaj zasticeni beli medved, saradjuje sa narko bosovima i pokrovitelj je svih kriminalaca u Srbiji. a sto se tice ovakvih tekstova koje upravo citam , vidi se da iza njih stoje " politicki narucioci" . I da takvi urednici moraju da pravdaju pare koje su pretpostavka od nekog uzeli da bi nekog iskompromitovali. Sve je na prodaju pa i obraz, nema ovde novinarske etike. Sve se svodi na intrige, spletke, dezinformacije, ispiranje mozga, kako to gazda kaze. Zalosno, kako se danas novinari prodaju. Za veceru i kutiju cigara. To i nisu novinari, vec prodane duse koje ce sutra isto tako za pare i Srbiju prodavati. Kladim se da ovaj komentar necete objaviti, jer je ovo rukavica u lice istini. Ko je narucuilac teksta ? Ko je" izvodjac radova" , a ko je dobio kutiju cigara da ispusi?

 • (+1) (-0)

  Miko Mitovic, 09.06.2014.:
  Odgovor "komentatu"". Vidim da ste i ti vrlo aktuelan i da te Zoran Zivkovic bas dobro cascava da pises osfovore i komentare. Da si ti neki sveznalica ti bi bio dr. i ne bi se oglasavao u komentarima citalaca vec bi bio u Skupstini, ili u SANU itd. Ali, evo kako me SNS ne placa, niti sam za njih, a student sam , prihvatam vrlo rado zbog tvoje prezauzetosti, da ti zenu izvedem negde na veceru i u prirodu. Da joj pokazem lepote Srbije, cak cu i da je castim. Jednim udarcem dve mufe. Prenesi pozdrave svojoj zeni i reci da se nece pokajati ima sta da joj piokazem. Srbija je lepa. A i poklonicu joj kitu cveca. U znak paznje, jer ti koliko vidim vise si posvecen gej populaciji, a zenu si zanemario. Cisto da ti new uvene, prihvatam i da je zalivam i negujem ko cvet. Jer pretpostavljam da je tvoj djulic uveok.

 • (+0) (-1)

  Sladjana Radanic, 11.06.2014.:
  PETICIJA ZA PROVERU DOKTORATA NEBOJSE STEFANOVICA NARUCENA IZ POLITICKE KUHINJE TRULOG ZAPADA I NJIHOVIH POSLUSNIKA

  Tragikomicno je da peticija Plagijati i lazni doktorati nije omogucila posetiocima komentare. Peticija bez komentara! I sve je jasno. I dalje tvrdim da je ovo politicki napad na Nebojsu Stefanovica i da mnogi nazovi " doktori nauka" su sa clanskim kartama, ne samo politickih stranaka u Srbiji, nego i u inostranstvu. Jasno je da naucni radnici nikad nisu imali para, ali da su im zdusno pomagali stranci, koji traze ulozeni novacc u njih. Jos je zalosnije, sto su neki da bi napredovali na toj listi, odrekli se Pravoslavlja, a neki nisu ni morali, jer po nacionalnosti i nisu Srbi. Verovatno i medju potpisnicima peticije ima onih koji treba da prodju proveru svoje doktorske disertacije. A primecujem i neka vrlo oboriva imena, hocu reci zna se i kako se dobijaju neke neoborive doktorke disertacije. Mnogo toga ide i preko kreveta. Cim je najavljena borba protiv kriminala i korupcije, oglasili se. Pojedini potpisivaci dobro znaju kako su im deca dobijala posao i na koje regularne nacine. A ljubavnike i ljubasvnice da ne pominjem. Predlazem peticiju da se utvrdi koliko Srba ima medju potpisivacima!? I zasto su iskljuceni komentari. Niko nije mutav.

 • (+0) (-2)

  Sladjana Radanic, 11.06.2014.:
  PETICIJA ZA PROVERU DOKTORATA NEBOJSE STEFANOVICA POTEKLA IZ POLITICKE KUHINJE TRULOG ZAPADA ZASTO NE POKRENU PETICIJU ZA PROVERU MENTALNOG ZDRAVLJA RAMUSA HARADINAJA KOJI SE HVALI DA JE UBIJAO SRBSKE POLICAJCE ILI ANGELE MERKEL KOJA OD SRBIJE PRAVI ROBOVE I SLUGE ZAPADA
  ZASTO SE NE POKRENE PETICIJA ZA SLANJE VUKA DRASKOVICA U HAG, ZASTO SE NE ISPITA DIPLOMA ZORANA ZIVKOVICA ITD.

 • (+0) (-1)

  Sladjana Radanic, 12.06.2014.:
  PETICIJU PLAGIJATI I LAZNI DOKTORATI POKRENULI SRPSKI NAUCNICI IZ BRITANIJE

  Peticiju Plagijati i lazni doktorati pokrenuli su srbski naucnici iz Britanije! To em, nije slucajno, em je vrlo namerno i zlonamerno, jer je nekom cilj da se iskompromituje srbska vojska i policija. U ovom slucaju Nebojsa Stefanovic prvi covek policije! Medju tim potpisivacima verovatno ima onih cije doktorate takodje treba pregledati i proveriti. To je jako vazno, jer jedna od najupornijih sluzbi, koja se ko krpelj lepi uz kozu Pravoslavaca i isisava im krv, to jeste informacije je upravo Britanska obavestajna sluzba. Nikad stranac u neku zemlju ne salje svoje ljude, jer ne poznaju ni teren, ni kulturu, ni tradiciju, ni obicaje jednog naroda. Za spijune i saradnike strane obavestajne sluzbe vrbuju ljudi iz te zemlje, iz tog kraja, a zauzvrat dobijaju finansije i svaku drugu satisfakciju u toj zemlji cije su primili drzavljanstvo odricuci se svojih Pravoslavnih korena. Pitanje da li se moze znati za koje firme i gde rade pokretaci peticije, koliko dugo su u Britaniji itd. Jasno je da britanska obavestajna sluzba polaze racune americkoj. A oni hoce da porobe planetu.Amerika se dodvorava Evropskoj Uniji, ne bi li se domogla energenata kojima raspolaze Rusija, a usput se pokatolicili Pravoslavni narodi. Da li ste znali da je Ibrahim Rugova umro kao Petar Katolik? Da li znate da Siptari imaju direktnu podrsku Amerike? Da li znate da je sve vise Siptara koji su ubijali srbsku decu i srbske policajce primilo katolicku veru? Prestonaslednik Karadjordjevic koji ne zna srbski jezik, iako ga Kinezi govore kao od sale, dosao je iz Velike Britanije i u krvnom je srodstvu sa britanskom krunom. Da li znate da je 1929 kralj Aleksandar Karadjordjevic zabranio zvanicno proslavljanje Vidovdana kao "drzavnog praznika" ? Budite mudri. Clanovi Srpskog Pokreta Obnove na celu sa Vukom Draskovicem su dousnici britanske obavestajne sluzbe. Na pocetku rata prota Srecko Radosavljevic krio je po crkvama i kapelala radio- stanice i spijunirao je vojsku i policiju. A on je clan Osnivac SPO. Vuk Draskovic veleizdajnik je ucenjen od Zapada Hagom i ovaj najveciu srbski izdajnik dobio je zadatak da pokatolici Srbe. U tome mu svesrdno pomaze vladika sabacko- valjevski Lavrentije Trifunovic ekumenista, siledjija i pedofil koji 1996. izdaje proglas i javno objavljuje u stampanim medijima, gde se 220 svestenika eparhije sabacko- valjevske deklarise za Kralja i Otadzinu. Isti taj Lavrentije vodi svestenike eparhije sabacko- valjevske na poklonjenje Papi u Vatikan. Kod njega, skoro tri deceniuje zivi unuka Generala fon Lera, Sibila fon Ler, nemacka spijunka. Pitanje je za vajne i bajne naucnike, gde verovatno ima i cestitih ljudi, ko je sve od vas clan izdajnickog Srpskog Pokreta Obnove i da li neko od vas radi za britansku obavestajnu sluzbu. Dalje, prestanite da blatite Srbe i da ih kompromitujete. Eno Vam Ramus Haradinaj pa omalovazavajte njega i dokazite da je u vama ostalo i zrnce srbske k

 • (+1) (-1)

  Sladjana Radanic, 12.06.2014.:
  nastavak....
  Pitanje je za vajne i bajne naucnike, gde verovatno ima i cestitih ljudi, ko je sve od vas clan izdajnickog Srpskog Pokreta Obnove i da li neko od vas radi za britansku obavestajnu sluzbu. Dalje, prestanite da blatite Srbe i da ih kompromitujete. Eno Vam Ramus Haradinaj pa omalovazavajte njega i dokazite da je u vama ostalo i zrnce srbske krvi. Srbija nije na prodaju. Ali je zalosno sto neki prodaju obraz, kompromitujuci svoju zemlju. Nadam se da ce citaoci upotrebiti mudrost i shvatiti da nas Pravoslavce prodaju. I nas i nasu zemlju. Zaustavite to.
  I jos jednom napominjem, da li je slucasjno sto je inicijativa o peticiji potekla upravo iz Britanije. Srbijo otvori oci, jer oni em se prave ludi, em se prave Englezi.

  http://facebookreporter.org/2014/06/10/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba

 • (+0) (-2)

  Sladjana Radanic, 13.06.2014.:
  DA LI IZA DEZINFORMACIJA I KOMPROMITOVANJA SRBA STOJI BRITANSKA OBAVESTAJNA SLUZBA?

  PETICIJU PLAGIJATI I LAZNI DOKTORATI POKRENULI SRPSKI NAUCNICI IZ V.BRITANIJE ?!

  Peticiju Plagijati i lazni doktorati pokrenuli su srbski naucnici iz Britanije! To em, nije slucajno, em je vrlo namerno i zlonamerno, jer je nekom cilj da se iskompromituje srbska vojska i policija. U ovom slucaju Nebojsa Stefanovic prvi covek policije! Medju tim potpisivacima verovatno ima onih cije doktorate takodje treba pregledati i proveriti. To je jako vazno, jer jedna od najupornijih sluzbi, koja se ko krpelj lepi uz kozu Pravoslavaca i isisava im krv, to jeste informacije je upravo Britanska obavestajna sluzba. Nikad stranac u neku zemlju ne salje svoje ljude, jer ne poznaju ni teren, ni kulturu, ni tradiciju, ni obicaje jednog naroda. Za spijune i saradnike strane obavestajne sluzbe vrbuju ljudi iz te zemlje, iz tog kraja, a zauzvrat dobijaju finansije i svaku drugu satisfakciju u toj zemlji cije su primili drzavljanstvo odricuci se svojih Pravoslavnih korena. Pitanje da li se moze znati za koje firme i gde rade pokretaci peticije, koliko dugo su u Britaniji itd. Jasno je da britanska obavestajna sluzba polaze racune americkoj. A oni hoce da porobe planetu.Amerika se dodvorava Evropskoj Uniji, ne bi li se domogla energenata kojima raspolaze Rusija, a usput se pokatolicili Pravoslavni narodi. Da li ste znali da je Ibrahim Rugova umro kao Petar Katolik? Da li znate da Siptari imaju direktnu podrsku Amerike? Da li znate da je sve vise Siptara koji su ubijali srbsku decu i srbske policajce primilo katolicku veru? Prestonaslednik Karadjordjevic koji ne zna srbski jezik, iako ga Kinezi govore kao od sale, dosao je iz Velike Britanije i u krvnom je srodstvu sa britanskom krunom. Da li znate da je 1929 kralj Aleksandar Karadjordjevic zabranio zvanicno proslavljanje Vidovdana kao "drzavnog praznika" ? Budite mudri.

 • (+0) (-1)

  Sladjana Radanic, 13.06.2014.:
  . Clanovi Srpskog Pokreta Obnove na celu sa Vukom Draskovicem su dousnici britanske obavestajne sluzbe. Na pocetku rata prota Srecko Radosavljevic krio je po crkvama i kapelala radio- stanice i spijunirao je vojsku i policiju. A on je clan Osnivac SPO. Vuk Draskovic veleizdajnik je ucenjen od Zapada Hagom i ovaj najveciu srbski izdajnik dobio je zadatak da pokatolici Srbe. U tome mu svesrdno pomaze vladika sabacko- valjevski Lavrentije Trifunovic ekumenista, siledjija i pedofil koji 1996. izdaje proglas i javno objavljuje u stampanim medijima, gde se 220 svestenika eparhije sabacko- valjevske deklarise za Kralja i Otadzinu pozivajuci Srbe da glasaju za SPO !. Isti taj Lavrentije vodi svestenike eparhije sabacko- valjevske na poklonjenje Papi u Vatikan. Kod njega, skoro tri deceniuje zivi unuka Generala fon Lera, Sibila fon Ler, nemacka spijunka. Pitanje je za vajne i bajne naucnike, gde verovatno ima i cestitih ljudi, ko je sve od vas clan izdajnickog Srpskog Pokreta Obnove i da li neko od vas radi za britansku obavestajnu sluzbu. Dalje, prestanite da blatite Srbe i da ih kompromitujete. Eno Vam Ramus Haradinaj pa omalovazavajte njega i dokazite da je u vama ostalo i zrnce srbske krvi. Srbija nije na prodaju. Ali je zalosno sto neki prodaju obraz, kompromitujuci svoju zemlju. Nadam se da ce citaoci upotrebiti mudrost i shvatiti da nas Pravoslavce prodaju. I nas i nasu zemlju. Zaustavite to.
  I jos jednom napominjem, da li je slucasjno sto je inicijativa o peticiji potekla upravo iz Britanije. Srbijo otvori oci, jer oni em se prave ludi, em se prave Englezi. Mozda pokretaci peticije i jesu srbskog porekla, ali ciji su drzavljani, za koga rade, za cije interese?! A setimo se i ko nam je kroz istoriju branio da obelezimo Vidovdan i sve je jasno. Sve je ovo politicka igra u vreme preloma i jos crnje, ovi Britanci ko da rade za Tacija i Haradinaja. Bez Vidovdana nema Kosova, bez Kosova nema Srbije!

 • (+0) (-1)

  Sladjana Radanic, 14.06.2014.:
  http://facebookreporter.org/2014/06/10/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba

 • (+0) (-1)

  Sladjana Radanic, 14.06.2014.:
  Ni Mica Jovanovic, ni Nebojsa Stefanovic koji su Srbi, a na mladjima svet ostaje nisu ZABRANILI OBELEZAVANJE VIDOVDANA, kao sto je to uradio 1929 . godine kralj Aleksandar Karadjordjevic. Srbi bez Vidovdana, nemaju Kosovo, a bez Kosova nemaju Srbiju! Ovi Karadjordjevi potomci skolovani u Londonu ni srpski jezik ne govore. Ko je ciji spijun prosudite sami!
  DA LI SE IZA DEZINFORMACIJA I KOMPROMITOVANJA SRBA KRIJE BRITANSKA OBAVESTAJNA SLUZBA?
  PETICIJU PLAGIJATI I LAZNI DOKTORATI POKRENULI SRPSKI NAUCNICI IZ V.BRITANIJE?!
  STRANE OBAVESTAJNE SLUZBE KORISTECI PODMITLJIVE SRBE KOMPROMITUJU SRBIJU PRIKAZUJUCI NAS NESPOSOBNIMA
  DOK ONI ZA RAZLIKU OD SRBA KOJI JEDNI DRUGIM OCI VADE VELICAJU CAK I SVOJE RATNE ZLOCINCE!

  http://facebookreporter.org/2014/06/10/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba

 • (+0) (-2)

  Sladjana Radanic, 14.06.2014.:
  A KAD CE DRZAVA DA OTVORI PANDORINU KUTIJU ZVANU ZORAN ZIVKOVIC I OGROMNOG KREDITA KOJI JE UZEO OD DRZAVE ZA SVOJE VINOGRADE, KAD CE O TOM KRIMINALU DA SE PISE
  KAD CE DA SE PISE O KRIMINALU VUKA I DANICE DRASKOVIC DOUSNIKA BRITANSKE OBAVESTAJNE SLUZBE I O NJIHOVIM KONTAKTIMA SA AMERICKIM DIPLOMATAMA, KAD CE O TOM ZMIJARNIKU KRIMINALA DA SE PISE ?
  KAD CE DA SE PISE O CRNOGORSKO- POLICIJSKOJ MAFIJI KOJA JE OKUPIRALA VRH SRBSKE POLICIJE I KOJU FINANSIRA MILOVA I SARICEVA NARKO MAFIJA. NIT MANJE DRZAVE NIT VISE GLASNOGOVORNIKA. MICA JOVANOVIC JE SKRETANJE SA GLAVNE TEME , A TO JE GLAD I ROPSTVO U KOJE SRLJA SRBSKI NAROD. A STO SE TICE NEKIH KOMENTATORA JASNO MI JE DA SU NJIHOVE DRAGE MAJKE ZIVELE OD SKIDANJA GACA, PARDON NISU IH NI NOSILE, NEPRIJATELJIMA SRBIJE UVEK SU BILE NA USLUZI. A GENETIKA JE CUDO! NIJE POENTA NI U MICI NI U DOKTORATU, POENTA JE KAKO PROCESLJATI IMOVINU MNOGIH ZASTICENIH BELIH MEDVEDA U VREME KAD SE NAROD OBLACI U RADNJAMA POLOVNE ODECE I SKUPLJA HRANU IZ KONTEJNERA: MICA JE NAJMANJI PROBLEM. KRIMINAL, KORUPCIJA, IZDAJA NACIONALNIH INTERESA SRBIJE. TO JE PRIORITET!

 • (+2) (-0)

  pera, 15.06.2014.:
  koliko je vama dobro...

 • (+1) (-1)

  Miko Mitovic, 25.06.2014.:
  KAKO JE STEFANOVIC " ZARADIO" NADIMAK " SLINA"

  Ministra Stefanovica nazivaju nadimkom "slina" . Uspeo sam da cujem i verziju dogadjaja kako je taj nadimak nastao. Po kuloarskim pricama, dok je bio mladji Stefanovic je "priveo" cerku jednog lokalnog mocnika. Kad je bogati tata zatekao cerku na gomili sa Stefanovicem, on je objasnjavajuci zeni s kim im je bila cerka, odgovorio : sa onim zutokljuncem slinavim. I tako ostao nadimak .slina ! Bio mlad a tatina cerka koju zovu i auto moto savez Srbije i posprdno, besplatna obuka za polaznike vozackog kursa. Navodno bogati tata nikad nije oprostio "slini" sto nije nije koristio kocnice. Tatina cerka " zakacila" , ali naravno kao i uvek kad covelk sedne na mravinjak nezna se koji ga je mrav ujeo, tako da i ovom slucaju " instruktorka" imala puno polaznika. Neko na ispitu pao, neko polozio, a Stefanovic zaradio nadimak "slinavi ili slina" . Iako se napaljena" instruktorka " nije bunila i dan danas se hvali da slina j... ko lud!


[ Dodaj komentar ]

{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}