Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Društvo

Regionalne vesti

<<<624625626627628629630631>>>Ukupno: 6451  |  Prikazano: 6261 - 6270

Vranjanci jedu "sumnjive" mlečne proizvode

Izvor Južne vesti 25.07.2011.
Vranjanci jedu

Prema najnovijem ispitivanju uzoraka sira sa pijaca u Vranju u polovini su pronađene bakterije ešerihija koli i stafilokoka, kao dokaz da se ne posvećuje pažnja higijeni u procesu prerade mleka. Inspektori tvrde da učestale kontrole ne smanjuju ove brojke, jer prodavci odbijaju da prodaju mleko i mlečne proizvode na rashladnim tezgama, nego to čine gde stignu.

opširnije

Komentara: 0

Naprednjaci ispred demokrata u Nišu

Izvor: Medijski istraživački centar 24.07.2011.
Naprednjaci ispred demokrata u Nišu

Ukoliko bi sada bili izbori za SNS glasalo bi 30,9 odsto, a za DS – 22,6 odsto građana Niša, koji sa nešto više ili manje od deset odsto podržavaju i socijaliste, URS i LDP, rezultati su najnovijeg istraživanja agencije Lubris ekstra, sa sedištem u Nišu, sporovedenog od 21. juna od 24. jula, na sociološkom uzorku od 860 ispitanika.

opširnije

Komentara: 0

U red za fotelje

T. Ste­va­no­vić, Pravda 24.07.2011.
U red za fotelje

To­kom pro­te­kle sed­mi­ce u le­sko­vač­kim pred­u­ze­ći­ma, ko­ja je­dva da po­slu­ju, iz­bi­lo je ne­ko­li­ko štraj­ko­va upo­zo­re­nja. Za sve ve­će ne­za­do­volj­stvo rad­ni­ka, po­red lo­še pri­va­ti­za­ci­je, broj­ni Le­skov­ča­ni op­tu­žu­ju ak­tu­el­nu vlast i njen loš iz­bor ka­dro­va, ko­ji su na če­la pred­u­ze­ća uglav­nom do­šli pre­ko ro­đač­kih ili…

opširnije

Komentara: 0

Mobing na radio stanici?

Izvor: B92 23.07.2011.
Mobing na radio stanici?

Za dve devojke iz Prokuplja novi posao na lokalnoj radio stanici se pretvorio u noćnu moru, jer navode da svakodnevno trpe mobing od svog poslodavca. One su svoj prvi posao dobile preko projekta Nacionalne službe za zapošljavanje "Prva šansa".

opširnije

Komentara: 0

Trgovište nema banku

Izvor: Beta 23.07.2011.
Trgovište nema banku

Građani Trgovišta za platu, penziju ili bilo kakvu drugu bankarsku uslugu, moraju da putuju do 50 kilometara udaljenog Vranja

opširnije

Komentara: 0

Leskovac u paukovoj mreži

T. Ste­va­no­vić, Pravda 20.07.2011.
Leskovac u paukovoj mreži

Grad­ski od­bor De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je u Le­skov­cu pri­ku­pio je 8.600 pot­pi­sa za pe­ti­ci­ju za ras­kid ugo­vo­ra sa pred­u­ze­ćem „Me­tro-par­king jug“ iz Be­o­gra­da, sa se­di­štem u Le­skov­cu. Do ras­ki­da ni­je do­šlo za­hva­lju­ju­ći po­seb­nom an­ga­žo­va­nju so­ci­ja­li­sta, pa su u pre­gla­sa­va­nju pred­log i pe­ti­ci­ja DSS-a od­ba­če­ni ve­ći­nom…

opširnije

Komentara: 0

Danima bez vode na 40 stepeni

Izvor: Kurir 20.07.2011.
Danima bez vode na 40 stepeni

Oko 400 meštana prokupačkog sela Mađare već nedelju dana nema ni kap vode. Prete da će blokirati put Niš-Priština

opširnije

Komentara: 0

Tablica ima dovoljno, prevaziđeni problemi

Izvor: Beta 19.07.2011.
Tablica ima dovoljno, prevaziđeni problemi

Nema zastoja u proizvodnji registarskih tablica kaže generalni direktor Zavoda za izradu novčanica Milovan Ignjatović, povodom pisanja pojedinih medija da u Srbiji nema registarskih tablica za vozila.

opširnije

Komentara: 0

Zemljotres u Prokuplju izazvao strah

Lj. Mi­tić, Pravda 18.07.2011.
Zemljotres u Prokuplju izazvao strah

Dva ze­mljo­tre­sa, ja­či­ne 3,4 i 4,3 ste­pe­na Rih­te­ro­ve ska­le, re­gi­stro­va­na su u su­bo­tu oko 18 sa­ti, na pod­ruč­ju pro­ku­pač­ke op­šti­ne. Pr­vi po­tres re­gi­stro­van je oko 18 sa­ti, dok je dru­gi usle­dio de­se­tak mi­nu­ta po­sle to­ga. Epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa ko­ji je po­go­dio Pro­ku­plje bio je na br­du Hi­sar i po­tres ni­je iza­zvao ve­ću šte­tu,…

opširnije

Komentara: 0

U Leskovcu sve popularniji butici polovne robe

Izvor: B92 18.07.2011.
U Leskovcu sve popularniji butici polovne robe

Sve veći broj Leskovčana u poslednje vreme garderobu kupuje u prodavnicama polovne robe, ne znajući o kakvoj se zapravo robi radi.

opširnije

Komentara: 0

<<<624625626627628629630631>>>Ukupno: 6451  |  Prikazano: 6261 - 6270


Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima