Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Једно предузеће, а два руководства

rssBookmark and Share

20.02.2011. То­ма Сте­ва­но­вић, Правда

Пред­сед­ник Скуп­шти­не гра­да Ле­сков­ца и ли­дер ле­ско­вач­ких со­ци­ја­ли­ста, Жи­во­јин Сте­фа­но­вић, од ле­ско­вач­ке по­ли­ци­је и ов­да­шњег ту­жи­ла­штва тра­жи де­таљ­ну про­ве­ру ра­да Град­ске ауто­бу­ске стани­це у Ле­сков­цу, ко­ја има два ру­ко­вод­ства.

Једно предузеће, а два руководства

ЛЕ­СКО­ВАЦ – Пре пет го­ди­на, сре­ди­ном 2005, од­лу­ком скуп­шти­не та­да­шњег Фон­да за раз­вој гра­да фор­ми­ра­но је јав­но пред­у­зе­ће „Ле­ско­вач­ка град­ска ауто­бу­ска ста­ни­ца“ (ЛЕ­ГАС). Ка­сни­јом од­лу­ком од­бор­ни­ка Скуп­шти­не гра­да, на кра­ју 2009. го­ди­не, фор­мира­но је но­во услу­жно пред­у­зе­ће „Град­ска ауто­бу­ска ста­ни­ца“ (ГАС).

Фор­ми­ра­њем пред­у­зе­ћа ЛЕ­ГАС ни­је би­ла уга­ше­на ста­ра ауто­бу­ска ста­ни­ца, вла­сни­штво не­ка­да ве­о­ма зна­чај­ног срп­ског пре­во­зни­ка „Ју­гек­спрес“ из Ле­сков­ца. Ово пред­у­зе­ће је ду­го ве­ге­ти­ра­ло, све до мо­мен­та ру­ше­ња ста­ре град­ске ауто­бу­ске ста­ни­це, ко­ју је го­ди­на­ма ко­ри­сти­ло као сво­ју, чи­ме је оста­ло без до­дат­них при­хо­да. А услед ду­же бло­ка­де жи­ро ра­чу­на „Ју­гек­спре­са“, ово тран­спорт­но пред­у­зе­ће ће, по све­му су­де­ћи, оти­ћи у ли­кви­да­ци­ју.

Од­лу­ком од­бор­ни­ка Град­ске скуп­шти­не, ко­јом је ЛЕ­ГАС тре­ба­ло да бу­де уга­шен, а ни­је, ни­су пре­не­се­на основ­на сред­ства на но­во­фор­ми­ра­но пред­у­зе­ће. У ме­ђу­вре­ме­ну, услед ра­ци­о­на­ли­за­ци­је по­сла у град­ској упра­ви и пред­у­зе­ћи­ма ко­ји­ма је град осни­вач, до­шло је до га­ше­ња Фон­да за раз­вој и ње­го­вог пре­ре­ги­стро­ва­ња у аген­ци­ју ма­њих овла­шће­ња, са све­га де­се­так за­по­сле­них.

И ЛЕ­ГАС и ГАС на­ста­ви­ли су са па­ра­лел­ним ра­дом, па и са два ле­гал­на ру­ко­вод­ства. По­слов­на згра­да на пла­тоу ста­ни­це, чи­ји су ло­ка­ли до­брим де­лом уна­пред рас­про­да­ти при­ват­ни­ци­ма, још ни­је за­вр­ше­на, ми­мо усво­је­них пла­но­ва. До­шло се до тре­ће фа­зе ра­до­ва, а ко је у пра­ву у спо­ру ин­ве­сти­то­ра и из­во­ђа­ча ра­до­ва утвр­ди­ће ов­да­шњи Тр­го­вин­ски суд.

Ле­ско­вач­ка ста­нич­на ра­шо­мо­ни­ја­да не­за­о­би­ла­зна је те­ма го­то­во сва­ке кон­фе­рен­ци­је за штам­пу ов­да­шње опо­зи­ци­је. На њи­хов пред­лог, а уз са­гла­сност пред­сед­ни­ка Сте­фа­но­ви­ћа, од­бор­ни­ци гра­да су 28. ја­ну­а­ра до­не­ли од­лу­ку да ов­да­шње јав­но пра­во­бра­ни­ла­штво по слу­жбе­ној ду­жно­сти од прав­ног след­бе­ни­ка Фон­да за раз­вој за­тра­жи ком­пле­тан из­ве­штај о до­са­да­шњем фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу оба ру­ко­вод­ства ауто­бу­ске ста­ни­це у Ле­сков­цу.

Пред­сед­ник ле­ско­вач­ких со­ци­ја­ли­ста Жи­во­јин Сте­фа­но­вић сма­тра да у по­сао про­ве­ре фи­нан­сиј­ског по­сло­ва­ња тре­ба да се укљу­чи и над­ле­жно пра­во­бра­ни­ла­штво, ту­жи­ла­штво и ин­спек­ци­ја за при­вред­ни кри­ми­нал у Ле­сков­цу.

На суд без об­зи­ра на пар­тиј­ску при­пад­ност

Ни­но­слав Цвет­ко­вић, јав­ни пра­во­бра­ни­лац гра­да Ле­сков­ца, из­ја­вио је да ће по­сле де­таљ­не про­ве­ре по­сло­ва­ња оба пред­у­зе­ћа на јед­ној ста­ни­ци у слу­ча­ју не­пра­вил­но­сти од­го­вор­ни по­је­дин­ци да бу­ду суд­ски про­це­су­и­ра­ни, без об­зи­ра на пар­тиј­ску при­пад­ност.


Коментара: 0


#
@


 


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима