Južna Srbija Info

Niški KC raspisao konkurs za nove zdravstvene radnike i psihologa

rssBookmark and Share

Niš 20.11.2019. Južna Srbija Info

Klinički centar u Nišu, kako su objavili na zvaničnom sajtu te zdravstvene ustanove, zaposliće do kraja godine 33 zdravstvena radnika na određeno vreme i jednog psihologa na neodređeno vreme.

Foto: Južna Srbija Info
Foto: Južna Srbija Info

O  G  L  A  S

ZA PRIJEM 33 ZDRAVSTVENA RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM RADI ZAMENE PRIVREMENO ODSUTNIH ZAPOSLENIH

         Utvrđuje se potreba za prijem 33 zdravstvena radnikau radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad i to:

      a) 11 viših medicinskih sestara – tehničara opšteg smera,

      b) 15 medicinskih sestara–tehničaraopšteg smera,

      v)   2 viša radiološka tehničara,

       g)   1 ginekološko-akušerska sestra,

      d)   1 medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece-pedijatrijske sestre,

      đ)   1 viši fizioterapeut i

      e)   2 farmaceutska tehničara.              

 II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I su uslovi koji su propisani Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017i 95/18–autentično tumačenje), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Kliničkog centra Niš br. 12355od 18.04.2018. godine i Katalogom radnih mesta Kliničkog centra Niš br. 12355/1 od 18.04.2018. godine.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Ia su:

Završena viša medicinska škola – opšti smer,položen stručni ispit.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Ib su:

Završena srednja medicinska škola- opšti smer, položen stručni ispit.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Iv su:

Završena viša medicinska škola – odsek za više radiološke tehničare,položen stručni ispit.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Ig su:

Završena srednja medicinska škola – odsek za ginekološko-akušerske sestre,položen stručni ispit.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Id su:

Završena srednja medicinska škola – odsek za medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece-pedijatrijske sestre,položen stručni ispit.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Iđ su:

Završena viša medicinska škola – odsek za više fizioterapeute,položen stručni ispit.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove Ie su:

Završena srednja medicinska škola – odsek za farmaceutske tehničare,položen stručni ispit.

III

Uz prijavu na oglas sa tačnom naznakom za koje poslove se prijavljuju, kratkom biografijom (CV)sa kontakt podacima(adresa, broj telefona i e-mail)kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije:

Svedočanstva za svaki razred srednje medicinske škole (ukoliko se kandidat prijavljuje za poslove za koje je predviđena srednja medicinska škola),
Diploma više ili srednje škole o stečenom obrazovanju odgovarajućeg smera;
Uverenje o položenom stručnom ispitu;
Dozvola za rad - licencai zdata od nadležne komore (akoje kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu);
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje o državljanstvu Republike Srbije(datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Očitana lična karta;
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Kopija radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje).

      Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš,formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

      Odabrani kandidati mogu biti pozvani na razgovor sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

      Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 33 zdravstvena radnikau radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad, doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije.

IV

      Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

     Rok za podnošenjeprijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na internet stranici Kliničkog centra Niš.

VI

      Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VII

      Priložena dokumentacija za oglas neće se vraćati kandidatima.

VIII

      Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

IX

     Prijave se podnose lično na pisarnici Kliničkog centra Niš ili putempreporučenepošte na adresu

O  G  L  A  S

ZA PRIJEM1 DIPLOMIRANOG PSIHOLOGA
u radni odnosna neodređeno vremesa punim radnim vremenom

I

Utvrđuje se potreba za prijem 1 diplomiranog psihologa u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I su uslovi koji su propisani Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Kliničkog centra Niš br. 12355 od 18.04.2018. godine i Katalogom radnih mesta Kliničkog centra Niš, br. 12355/1 od 18.04.2018. godine.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove  diplomiranog psihologa su:

Završeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena master akademskih studija, položen stručni ispit.
III

     Uz prijavu na oglas sa tačnom naznakom za koje poslove se prijavljuju, kratkom biografijom (CV)sa kontakt podacima(adresa, broj telefona i e-mail)kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije:

Diploma o stečenom visokom obrazovanju;
Uverenje o položenom stručnom ispitu;
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Očitana lična karta;
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Kopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje, nije obavezno).
Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš, formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odabrani kandidati mogu biti pozvani na razgovor sa Komisijom, a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 1 diplomiranog psihologa u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom doneće direktor Kliničkog centra Niš, a na osnovu izveštaja Komisije.

 IV

        Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

        Rok za podnošenjeprijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš.

VI

        Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VII

        Priložena dokumentacija za oglas neće se vraćati kandidatima.

VIII

      Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

IX

     Prijave se podnose lično na pisarnici Kliničkog centra Niš ili putempreporučenepošte na adresu:

OGLAS ZA PRIJEM 33 ZDRAVSTVENA RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

OGLAS ZA PRIJEM DIPLOMIRANOG PSIHOLOGA NA NEODREĐENO VREME

 

Komentara: 0


#   Niš   Klinički centar Niš   zdravstveni radnici   zaposlenje
@


 


[ Dodaj komentar ]