Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Град Ниш продаје један од највреднијих локала милонске вредности

rssBookmark and Share

Ниш 17.04.2017. З.С. Јужна Србија Инфо

20. априла истиче рок за пријаву на конкурс који је Град Ниш расписао оглас за продају 15 некретнина, међу којима је и навреднији локал у центру града у Обреновићевој улици, чија почетна цена износи чак више од милион евра.

Град Ниш продаје један од највреднијих локала милонске вредности

Ради се о пословном простору где је била позната апотека "Хигија", на углу Обреновићеве и улице Светозара Марковића.

Разлог за продају локала, је њихово лоше стање и недостатак средстава за одржавање, објашњава градоначелник Дарко Булатовић

Својевремено су поједина удружења и грађани апеловали да се наведени локал у Обреновићевој улици не продаје.

Јавно надметање за куповину градских некретнина из огласа, заказано је за 25. април.

Цео текст огласа:

На основу члана 35. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/14, 104/2016 – др.закон и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/12, 48/15 и 99/15), члана 18. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини („Сл.лист Града Ниша“ бр.5/2016-пречишћен текст и 135/2016) и Решења Градоначелника Града Ниша бр. 716/2017-01 oд 16.03.2017.године, Градоначелник Града Ниша, објављује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:

1. Пословни простор Л1-две просторије за које није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/5, у површини од 52м2, на коме је у ЛН бр.5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 146.120,00 ЕUR;
-износ депозита: 14.612,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

2. Пословни простор Л2-две просторије за које није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/5, у површини од 88м2, на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 247.280,00 ЕUR;
-износ депозита: 24.728,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

3. Пословни простор Л1-једна просторија за коју није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/4, у површини од 40м2, на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 112.400,00 ЕUR;
-износ депозита: 11.240,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

4. Пословни простор Л2-једна просторија за коју није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/4, у површини од 3м2, на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 8.430,00 ЕUR;
-износ депозита: 843,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу
НБС на дан уплате депозита;

5. Пословни простор Л3-једна просторија за коју није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/4, у површини од
64м2, на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 179.840,00 ЕUR;
-износ депозита: 17.984,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

6. Пословни простор Л1-две просторије за које није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/3, у повшини од 66м2,
на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 185.460,00 ЕUR;
-износ депозита: 18.546,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

7. Пословни простор Л2-једна просторија за коју није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/3, у површини од
54м2, на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 151.740,00 ЕUR;
-износ депозита: 15.174,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

8.Пословни простор Л1-четири просторије за које није утврђена делатност-локал, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/2, у површини
од 51м2, на коме је у ЛН бр. 5127 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 143.310,00 ЕUR;
-износ депозита: 14.331,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

9. Пословни простор Л1-за који није утврђена делатност, у приземљу стамбене зграде за колективно становање у улици Светозара Марковића бр.7, у површини
од 30м2, на коме је у листу непокретности бр.5175 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 88.680,00 ЕUR;
-износ депозита: 8.868,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

10. Породична стамбена зграда бр.1, у улици Саве Ковачевића у Нишу, површине у габариту 101 м2, спратности По+Пр (без етажно издвојеног дела-
стана у приземљу у површини од 81 м2-који је у приватној својини) и катастарска парцела бр.3526 КО Ниш-Бубањ, у површини од 139 м2, на којима
је у листу непокретности бр.5127 КО Ниш-Бубањ, уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности-зграде и катастарске парцеле: 35.885,00 ЕUR;
-износ депозита: 3.588,50 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

11. Стан бр.42 у површини од 64м2, у поткровљу стамбене зграде у улици Бранка Крсмановића бр.15 у Нишу, на коме је у листу непокретности бр.107 КО
Ниш Ћеле Кула уписано право јавне својине Града Ниша, са уделом 1/7.
-почетна цена непокретности: 6.242,62 ЕUR;
-износ депозита: 624,26 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

12. Стан бр.9 у површини од 25м2, у поткровљу стамбене зграде у улици Вожда Карађорђа бр.14 у Нишу, на коме је у листу непокретности бр.5177 КО Ниш
Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша -почетна цена непокретности: 5.700,00 ЕUR;
-износ депозита: 570,00 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

13. Стан бр.4 у површини од 42м2, у приземљу стамбене зграде у улици Сремска бр.17, улаз 19, у Нишу, на коме је у листу непокретности бр.1771 КО
Ниш Ћеле Кула уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности: 18.333,00 ЕUR;
-износ депозита: 1.833,30 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

14. Породична стамбена зграда бр.1, у површини (у основи) од 200м2 (без стана на првом спрату који је у приватној својини физичког лица) и помоћна зграда
бр.2 у површини (у основи) од 34м2 у улици Краља Стефана Првовенчаног бр.29 у Нишу (без грађевинског земљишта на коме се објекти налазе), на којима
је у листу непокретности бр.6136 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.
-почетна цена непокретности-зграде бр.1 и зграде бр.2: 61.931,07 ЕUR;
-износ депозита: 6.193,10 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

15. Пословни простор Л1-седам просторија за које није утврђена делатност-локал Л1, са припадајућим делом у подруму, у укупној површини од 140м2
(105м2+35м2), у улици Обреновићевој бр.36 улаз 34, у Нишу, на коме је у листу непокретности бр.2204 КО Ниш Бубањ уписано право јавне својине.
-почетна цена непокретности: 1.057.875,00 ЕUR;
-износ депозита: 105.787, 50 ЕUR у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

Непокретности означене редним бројевима од 1 до 9 издате су закупцима на основу Уговора о закупу пословног простора, на одређени временски период. Права и обавезе утврђене Уговором о закупу пословног простора преносе се на новог власника непокретности.

Непокретност под редним бројем 11. отуђује се под теретом права прече куповине у складу са чланом 5. став 1. Закона о промету непокрености ("Службени гласник РС", бр. 93/14, 121/14 и 6/15), у корист Љубице Ђорђевић, из Ниша, ул. Томе Роксандића бр.3А/8, као сувласника са уделом од 6/7 на предметној непокретности-стану.  Непокретност-стан под редним бројем 12. није повезан на водоводну и канализациону мрежу и санитарни чвор није у функцији.
Непокретности под редним бројем 14. отуђују се без грађевинског земљишта на коме се непокретности налазе и без стана на првом спрату у породичној стамбеној згради бр.1-који је у приватној својини физичког лица.
Комунални трошкови, трошкови за електричну енергију и сви остали трошкови који су настали до дана закључења уговора о отуђењу непокретности-падају на терет купца непокретности.

Наведене непокретности се отуђују у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.
Трошкови пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла падају на терет купца.

II. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа доставе потпуне пријаве.
Пријава за учешће на јавном надметању мора бити читко попуњена, са назначеним редним бројем непокретности из овог огласа за који се лице пријављује и доставља се у затвореној коверти-са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју непокретност, као и ко је подносилац пријаве.

Пријава за учешће на јавном надметању правног лица садржи:
-назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу.
Уз пријаву, правна лица достављају:
-извод из регистра привредних субјеката надлежног органа-у оригиналу или овереној копији и не старији од датума објављивања овог огласа и потврду о пореском идентификационом броју.
Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи:
- име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и иста мора бити потписана.
Физичко лице уз пријаву доставља фотокопију личне карте.
-Ако је то лице приватни предузетник, уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и не старији од датума  бјављивања овог огласа и потврду о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити специјално и оверено од јавног бележника.

Сви подносиоци пријава морају уз пријаву доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз непокретност која је предмет овог огласа и који се уплаћује на депозитни рачун Града Ниша број 840-1105804-19, модел 97 позив на број 87521.
Уплата депозита од лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Ради договора у вези разгледања предметних непокретности до последњег дана за подношење пријава и ради увида у документацију у вези са предметним непокретностима (документација о власништву и сл.), као за све друге потребне информације поводом овог огласа, заинтересована лица односно подносиоци пријава могу се обратити Секретаријату за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша, у улици Николе Пашића 24, на трећем спрату, у канцеларији бр.82, телефон 018/504-564 и 504-444, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.
Подносиоци неблаговремене односно непотпуне пријаве не могу стећи статус учесника у јавном надметању.
Пријаве за учешће на јавном надметању достављају се Секретаријату за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша, улица Николе Пашића бр.24, у затвореној коверти и са назнаком НЕ ОТВАРАТИ, "КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА", преко писарнице Градске Управе града Ниша ул. Николе Пашића 24, први спрат, канцеларија бр.40 или упућују поштом.

Последњи дан за подношење пријава за учешће на јавном надметању и последњи дан за уплату депозита је 20.04.2017. године. Јавно надметање ће се одржати дана 25.4.2017.године, са почетком у 10 часова, у великој сали Скупштине града Ниша, на првом спрату Градске управе Града Ниша, ул. Николе Пашића бр.24.

III. ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања, образована Решењем Градоначелника Града Ниша број 716/2017-01 oд 16.03.2017.године.
Подносиоци неблаговремене односно непотпуне пријаве немају право да учествују у поступку јавног надметања.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну
цену непокретности, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује Изјаву о висини понуђене цене.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључан најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка јавног надметања да се непокретност у јавној својини отуђи најповољнијем понуђачу коју доноси надлежни орган, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења и овере уговора са најповољнијим понуђачем.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије, на дан уплате.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Обавештење о резултатима Огласа биће истакнуто на огласној табли Градске Управе Града Ниша, ул. Николе Пашића бр.24.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, у року од 10 радних дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 радних дана од дана уплате купопродајне цене.

Коментара: 1


#   Ниш   Градско веће   Дарко Булатовић   Ћеле кула   продаја   Обреновићева улица   пословни простор   Службени гласник   правна лица   личне карте   јавно надметање   стамбене зграде
@DarkoBulatovic_ @


 

▲ ▼ [+][-]


  • (+0) (-0)

    Петар, 17.04.2017.:
    Надам се дa ће градоначелник примити онако јавну и "бучну" похвалу АВ, као "ономад" за "отмeно пропадање" нишких институција!!


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима