Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

ЛАФ препоручује како изабрати директора

rssBookmark and Share

Ниш 23.02.2017. Јужна Србија Инфо

Локални антикорупцијски форум Ниш (ЛАФ) доставио је надлежнима препоруке за избор директора јавних предузећа и установа које би требало да допринесу да тгај избор буде у што већој мери законит и правичан, а директори бирани по стручности и интегритету, уместо по партијским „критеријумима“.

ЛАФ препоручује како изабрати директора

Препоруке ЛАФ-а требало би између осталог да обезбеде самосталан и независан рад тела које спроводе конкурс за избор директора, односно скупштинских комисија за избор директора јавних предузећа и управних одбора јавних установа.

ЛАФ као новину предвиђа присуство грађанског посматрача у тим телима, те попуњавање антикорупцијског упитника од стране кандидата за директоре, којим се мери њихов професионални и лични интегритет.

Грађански посматрач је мера у Локалном плану за борбу против корупције града Ниша који је усвојила Скупштина града. Посматрача именује ЛАФ и он има право дискусије и увида у документацију, без права гласа у одлучивању. Његова обавеза је да обавести надлежне органе и јавност о евентуалним пропустима и злоупотребама у изборном процесу. 

Антикорупцијски упитник је сачинио ЛАФ како би се између осталог утврдило како кандидат за директора разуме законитост, јавни интерес и личну одговорност, да ли је спреман да се бори против корупције и других неправилности, да ли је у недозвољеним рођачким и другим везама са функционерима који могу да утичу на његов избор, да ли се против њега воде поступци државних органа и антикорупцијских тела или колико су владајуће партије утицале на његову кандидатуру, односно колико би могле утицати на његов избор. Кандидат за директора попуњава и потписује Упитник под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 

Препоруке ЛАФ-а предвиђају, такође, искључивање јавних предузећа и установа из коалиционих споразума странака које образују скупштинску већину, пошто су они често служили као основ да на чело јавних предузећа и установа дођу кадрови политичких странака којима су по споразуму „припала“ та предузећа и установе. На тај начин је обесмишљаван институт јавног конкурса, а дугогодишња и друштвено штетна пракса партијског запошљавања несметано се настављала.

У сету препорука налази се и обавеза комисије или управног одбора да пре одлучивања усвоји правилник за прецизно бодовање референци кандидата за директора, односно сваког конкурсног и другог услова.

Препоруке између осталог предвиђају и да кандидат прилаже радну биографију која мора да садржи и специфичне информације о његовом искуству и резултатима у области за коју конкурише, као  и обавезну проверу његове опште и уже стручности.

Целокупан поступак избора, као и сваки записник, биографија, резултат теста и други документ морају бити доступни јавности.

Препоруке ЛАФ-а уследиле су након низа случајева избора, односно именовања директора јавних предузећа и установа који нису испуњавали законске услове или су били недостојни функције због нестручности, кажњаваности и других етичких разлога. Такви директори су, при том, били тешко смењиви, или чак несмењиви, пре свега због подршке владајућих политичких партија које су стајале иза њих, а индиректно контролисале поступак избора.

Препоруке ЛАФ-а немају правну обавезност, али имају друштвену и моралну снагу и веродостојност, пре свега због тога што доприносе јавном интересу и добробити грађана.
Препоруке су достављене руководству Скупштине града, Градском већу, градоначелнику и свим јавним предузећима и установама чији је оснивач Град.

ЛАФ ће обавестити јавност о томе како су на препоруке реаговале институције и функционери којима су упућене.

УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОРУПТИВНОГ РИЗИКА

ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА КОРИШЋЕНИХ У УПИТНИКУ:

- "Функционер" је:  свако изабрано, постављено или именовано лице у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина
- "јавна функција" је: функција у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација, чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и функција других лица које бира Народна скупштина, а подразумева овлашћења руковођења, одлучивања, односно доношења општих или појединачних аката
-„орган јавне власти“ је: 1) државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења (државни орган у ширем смислу); 2) правно лице која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из предходног става
- „кривично дело са елементом корупције“ је: кривично дело предвиђено позитивним кривично-правним прописима Републике Србије које је извршило службено лице из користољубља ( злоупотреба службеног положаја, превара у служби, проневера, послуга, трговина утицајем, одавање службене тајне, примање мита, давање мита....)

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА УПИТНИКА
Кандидат за директора даје одговоре заокруживањем понуђених опција или описно 

ПИТАЊА У УПИТНИКУ: 
Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу својим потписом гарантујем за истинитост и тачност одговора на следећа питања:

1.    Да ли тврдите да испуњавате све услове конкурса, односно имате потребно стручно образовање, знање и искуство за обављање функције директора јавне установе за коју конкуришете?
А)да                                                                      Б)не
2.    Коме, по Вашем мишљењу, директор јавне установе одговара  за обављање те јавне функције?
        _____________________________________________________________________________
3.    Да ли директор јавне установе за обављање те јавне функције одговара грађанима/пореским обвезницима?
4.    А) да                                                                     Б) не
5.    Уколико директор јавне установе одговара  грађанима/пореским обвезницима, на који начин то чини, односно треба да чини?
_____________________________________________________________________________
6.    Да ли сте спремни да, уколико не реализујете свој план рада за наредне четири године у роковима које сте навели, сносите одговорност, па и да будете разрешени или да поднесете оставку? 
7.    А) да                                                                      Б) не 
8.    Да ли сте у предходном периоду обављали неку јавну функцију?
9.    А) да, (наведите функцију)
______________________________________________________________________________
        Б) не     
10.    Да ли сте у предходном периоду били руководилац у неком органу јавне власти или јавној установи? 
А)    да, (наведите руководеци положај)
__________________________________________________________________________________
Б)    не  
11.    Да ли сматрате да  у  јавној установи  у којој конкуришете за функцију директора има корупције?
12.    А) да                                                                      Б) не
13.     Уколико сматрате да у тој јавној установи има корупције, шта планирате да предузмете на њеном сузбијању?
А)     да, (наведите у једној реченици шта) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Б) не
14.    Да ли планирате да приликом ступања  на функцију директора извршите контролу затеченог стања?
А)     да                                                                      Б) не 
15.    Уколико планирате контролу затеченог стања, а приликом ње буду констатовани пропусти, као и сумња у злоупотребе, да ли планирате да покренете поступке за утврђивање одговорности? 
А)     да                                                                      Б) не    
16.    Да ли сте у рођачким везама са члановима Управног одбора јавне установе у којој конкуришете за избор директора, начелником и другим функционерима градске управе, члановима и секретаром Градског већа, градоначелником и/или функционерима Скупштине града (председником, замеником председника, секретаром, члановима Одбора за именовање и одборницима)?
А)     да, (наведите функцију особе са којом сте у сродству) ______________________________________________________________ ___________ 
Б)     не
17.    Да ли сте радно, пословно, пројекто или финансијски повезани  или били повезани са јавном установом која је раписала јавни конкурс?
А)     да, повезан/а сам (наведите врсту повезаности) _________________________________________________________________________
Б)     да, био/била сам повезан/а (наведите врсту повезаности)
______________________________________________________________________________
Ц)     не 
18.    Да ли сте  пословно, пројектно или финансијски повезани или били повезани са органима јавне власти, односно јавним сектором у Нишу?
А)     да, повезан/а сам (наведите врсту повезаности) _________________________________________________________________________
Б)     да, био/ла сам повезан/а (наведите врсту повезаности) _________________________________________________________________________
Ц)     не 
19.    Да ли сте се кандидовали за директора на основу одлуке/препоруке/става/мишљења органа или функционера политичке странке/организације и да ли та странка/организација припада владајућој коалицији?
20.    А) да                                                                                                       Б) не
21.    Да ли сте члан политичке странке/организације и да ли та странка/организација припада владајућој коалицији?
А) да                                                                                                       Б) не
22.    Да ли сте били члан партије у предходних шест месеци  и да ли та станка припада владајућој коалицији?
А) да                                                                                                       Б) не
23.    Да ли сте били члан више политичких странака?
А) да                                                                                                       Б) не
24.    Д а ли сте раније осуђивани због кривичних дела или привредних преступа, посебно оних са елементом корупције?
А) да, осуђиван/а сам (наведите врсту кривичног дела или привредног преступа) ______________________________________________________________________________                                                                                                       Б) не
25.    Да ли сте раније дисциплински одговарали због пропуста са елементом корупције?
А) да, одговарао/ла сам (наведите врсту дисциплинског пропуста) ______________________________________________________________________________                                                                                                      Б) не
26.    Да  ли су надлежне инспекције раније у својим налазима констатовале да сте прекршили законе који регулишу област буџета, државних органа, локалне самоуправе и јавних установа?
А)    да, констатовано је кршење (наведите закон)
______________________________________________________________________________                                                                                                      Б) не

27.    Да ли се против Вас води истрага или судски поступак због  сумње да сте извршили неко кривично дело, посебно оно  са  елементом корупције?
А)     да, (наведите кривично дело)
_____________________________________________________________________________                                                                                                       
Б) не
28.    Да ли је раније због Вашег избора/именовања/постављења на јавну функцију вођен судски  спор, инспекцијски или дисциплински поступак и какве су одлуке донете? 
А)     да, (наведите врсту спора и одлуку) __________________________________________________________________________
Б)     не 
29.    Да ли је Агенција за борбу против корупције против Вас водила поступке и да ли Вам је изрекла меру?
А)     да (наведите поступке/мере) __________________________________________________________________________
Б)     не
30.    Да ли су друга независна регулаторна тела (Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја, Државна ревизорска институција, Повереник за равноправност, РЕМ, и сл.) против Вас водила поступке и да ли су Вам изрекла меру/санкције?
А)     да (наведите поступке/мере) __________________________________________________________________________
Б)     не
31.    Да ли је Локални антикорупцијски форум Ниш у предходном периоду тражио Ваше разрешење, неименовање или изрицао јавне осуде у вези са Вашим радом?
А)    да (наведите разлог/ситуацију)
_______________________________________________________________________________
Б)    не

У  Нишу,  ДАТУМ                                                                                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
                                                                                                                  
                                                                                                                   ПОТПИС
                                                                                                                  
                                                                                                                   

 

Коментара: 0


#   Ниш   јавна предузећа     заштитник грађана   конкурс   злоупотреба службеног положаја   корупција   Народна скупштина   Агенција за борбу против корупције   ЛАФ   политичке странке   дисциплински поступак   Скупштина града   кривично дело   јавни конкурс   Комисија за избор директора
@


 


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима