Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

LAF preporučuje kako izabrati direktora

rssBookmark and Share

Niš 23.02.2017. Južna Srbija Info

Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) dostavio je nadležnima preporuke za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova koje bi trebalo da doprinesu da tgaj izbor bude u što većoj meri zakonit i pravičan, a direktori birani po stručnosti i integritetu, umesto po partijskim „kriterijumima“.

LAF preporučuje kako izabrati direktora

Preporuke LAF-a trebalo bi između ostalog da obezbede samostalan i nezavisan rad tela koje sprovode konkurs za izbor direktora, odnosno skupštinskih komisija za izbor direktora javnih preduzeća i upravnih odbora javnih ustanova.

LAF kao novinu predviđa prisustvo građanskog posmatrača u tim telima, te popunjavanje antikorupcijskog upitnika od strane kandidata za direktore, kojim se meri njihov profesionalni i lični integritet.

Građanski posmatrač je mera u Lokalnom planu za borbu protiv korupcije grada Niša koji je usvojila Skupština grada. Posmatrača imenuje LAF i on ima pravo diskusije i uvida u dokumentaciju, bez prava glasa u odlučivanju. Njegova obaveza je da obavesti nadležne organe i javnost o eventualnim propustima i zloupotrebama u izbornom procesu. 

Antikorupcijski upitnik je sačinio LAF kako bi se između ostalog utvrdilo kako kandidat za direktora razume zakonitost, javni interes i ličnu odgovornost, da li je spreman da se bori protiv korupcije i drugih nepravilnosti, da li je u nedozvoljenim rođačkim i drugim vezama sa funkcionerima koji mogu da utiču na njegov izbor, da li se protiv njega vode postupci državnih organa i antikorupcijskih tela ili koliko su vladajuće partije uticale na njegovu kandidaturu, odnosno koliko bi mogle uticati na njegov izbor. Kandidat za direktora popunjava i potpisuje Upitnik pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. 

Preporuke LAF-a predviđaju, takođe, isključivanje javnih preduzeća i ustanova iz koalicionih sporazuma stranaka koje obrazuju skupštinsku većinu, pošto su oni često služili kao osnov da na čelo javnih preduzeća i ustanova dođu kadrovi političkih stranaka kojima su po sporazumu „pripala“ ta preduzeća i ustanove. Na taj način je obesmišljavan institut javnog konkursa, a dugogodišnja i društveno štetna praksa partijskog zapošljavanja nesmetano se nastavljala.

U setu preporuka nalazi se i obaveza komisije ili upravnog odbora da pre odlučivanja usvoji pravilnik za precizno bodovanje referenci kandidata za direktora, odnosno svakog konkursnog i drugog uslova.

Preporuke između ostalog predviđaju i da kandidat prilaže radnu biografiju koja mora da sadrži i specifične informacije o njegovom iskustvu i rezultatima u oblasti za koju konkuriše, kao  i obaveznu proveru njegove opšte i uže stručnosti.

Celokupan postupak izbora, kao i svaki zapisnik, biografija, rezultat testa i drugi dokument moraju biti dostupni javnosti.

Preporuke LAF-a usledile su nakon niza slučajeva izbora, odnosno imenovanja direktora javnih preduzeća i ustanova koji nisu ispunjavali zakonske uslove ili su bili nedostojni funkcije zbog nestručnosti, kažnjavanosti i drugih etičkih razloga. Takvi direktori su, pri tom, bili teško smenjivi, ili čak nesmenjivi, pre svega zbog podrške vladajućih političkih partija koje su stajale iza njih, a indirektno kontrolisale postupak izbora.

Preporuke LAF-a nemaju pravnu obaveznost, ali imaju društvenu i moralnu snagu i verodostojnost, pre svega zbog toga što doprinose javnom interesu i dobrobiti građana.
Preporuke su dostavljene rukovodstvu Skupštine grada, Gradskom veću, gradonačelniku i svim javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad.

LAF će obavestiti javnost o tome kako su na preporuke reagovale institucije i funkcioneri kojima su upućene.

UPITNIK ZA UTVRĐIVANjE KORUPTIVNOG RIZIKA

ZNAČENjE IZRAZA KORIŠĆENIH U UPITNIKU:

- "Funkcioner" je:  svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština
- "javna funkcija" je: funkcija u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i funkcija drugih lica koje bira Narodna skupština, a podrazumeva ovlašćenja rukovođenja, odlučivanja, odnosno donošenja opštih ili pojedinačnih akata
-„organ javne vlasti“ je: 1) državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (državni organ u širem smislu); 2) pravno lice koja osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu neki od državnih organa iz predhodnog stava
- „krivično delo sa elementom korupcije“ je: krivično delo predviđeno pozitivnim krivično-pravnim propisima Republike Srbije koje je izvršilo službeno lice iz koristoljublja ( zloupotreba službenog položaja, prevara u službi, pronevera, posluga, trgovina uticajem, odavanje službene tajne, primanje mita, davanje mita....)

NAČIN POPUNjAVANjA UPITNIKA
Kandidat za direktora daje odgovore zaokruživanjem ponuđenih opcija ili opisno 

PITANjA U UPITNIKU: 
Pod punom krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću svojim potpisom garantujem za istinitost i tačnost odgovora na sledeća pitanja:

1.    Da li tvrdite da ispunjavate sve uslove konkursa, odnosno imate potrebno stručno obrazovanje, znanje i iskustvo za obavljanje funkcije direktora javne ustanove za koju konkurišete?
A)da                                                                      B)ne
2.    Kome, po Vašem mišljenju, direktor javne ustanove odgovara  za obavljanje te javne funkcije?
        _____________________________________________________________________________
3.    Da li direktor javne ustanove za obavljanje te javne funkcije odgovara građanima/poreskim obveznicima?
4.    A) da                                                                     B) ne
5.    Ukoliko direktor javne ustanove odgovara  građanima/poreskim obveznicima, na koji način to čini, odnosno treba da čini?
_____________________________________________________________________________
6.    Da li ste spremni da, ukoliko ne realizujete svoj plan rada za naredne četiri godine u rokovima koje ste naveli, snosite odgovornost, pa i da budete razrešeni ili da podnesete ostavku? 
7.    A) da                                                                      B) ne 
8.    Da li ste u predhodnom periodu obavljali neku javnu funkciju?
9.    A) da, (navedite funkciju)
______________________________________________________________________________
        B) ne     
10.    Da li ste u predhodnom periodu bili rukovodilac u nekom organu javne vlasti ili javnoj ustanovi? 
A)    da, (navedite rukovodeci položaj)
__________________________________________________________________________________
B)    ne  
11.    Da li smatrate da  u  javnoj ustanovi  u kojoj konkurišete za funkciju direktora ima korupcije?
12.    A) da                                                                      B) ne
13.     Ukoliko smatrate da u toj javnoj ustanovi ima korupcije, šta planirate da preduzmete na njenom suzbijanju?
A)     da, (navedite u jednoj rečenici šta) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
B) ne
14.    Da li planirate da prilikom stupanja  na funkciju direktora izvršite kontrolu zatečenog stanja?
A)     da                                                                      B) ne 
15.    Ukoliko planirate kontrolu zatečenog stanja, a prilikom nje budu konstatovani propusti, kao i sumnja u zloupotrebe, da li planirate da pokrenete postupke za utvrđivanje odgovornosti? 
A)     da                                                                      B) ne    
16.    Da li ste u rođačkim vezama sa članovima Upravnog odbora javne ustanove u kojoj konkurišete za izbor direktora, načelnikom i drugim funkcionerima gradske uprave, članovima i sekretarom Gradskog veća, gradonačelnikom i/ili funkcionerima Skupštine grada (predsednikom, zamenikom predsednika, sekretarom, članovima Odbora za imenovanje i odbornicima)?
A)     da, (navedite funkciju osobe sa kojom ste u srodstvu) ______________________________________________________________ ___________ 
B)     ne
17.    Da li ste radno, poslovno, projekto ili finansijski povezani  ili bili povezani sa javnom ustanovom koja je rapisala javni konkurs?
A)     da, povezan/a sam (navedite vrstu povezanosti) _________________________________________________________________________
B)     da, bio/bila sam povezan/a (navedite vrstu povezanosti)
______________________________________________________________________________
C)     ne 
18.    Da li ste  poslovno, projektno ili finansijski povezani ili bili povezani sa organima javne vlasti, odnosno javnim sektorom u Nišu?
A)     da, povezan/a sam (navedite vrstu povezanosti) _________________________________________________________________________
B)     da, bio/la sam povezan/a (navedite vrstu povezanosti) _________________________________________________________________________
C)     ne 
19.    Da li ste se kandidovali za direktora na osnovu odluke/preporuke/stava/mišljenja organa ili funkcionera političke stranke/organizacije i da li ta stranka/organizacija pripada vladajućoj koaliciji?
20.    A) da                                                                                                       B) ne
21.    Da li ste član političke stranke/organizacije i da li ta stranka/organizacija pripada vladajućoj koaliciji?
A) da                                                                                                       B) ne
22.    Da li ste bili član partije u predhodnih šest meseci  i da li ta stanka pripada vladajućoj koaliciji?
A) da                                                                                                       B) ne
23.    Da li ste bili član više političkih stranaka?
A) da                                                                                                       B) ne
24.    D a li ste ranije osuđivani zbog krivičnih dela ili privrednih prestupa, posebno onih sa elementom korupcije?
A) da, osuđivan/a sam (navedite vrstu krivičnog dela ili privrednog prestupa) ______________________________________________________________________________                                                                                                       B) ne
25.    Da li ste ranije disciplinski odgovarali zbog propusta sa elementom korupcije?
A) da, odgovarao/la sam (navedite vrstu disciplinskog propusta) ______________________________________________________________________________                                                                                                      B) ne
26.    Da  li su nadležne inspekcije ranije u svojim nalazima konstatovale da ste prekršili zakone koji regulišu oblast budžeta, državnih organa, lokalne samouprave i javnih ustanova?
A)    da, konstatovano je kršenje (navedite zakon)
______________________________________________________________________________                                                                                                      B) ne

27.    Da li se protiv Vas vodi istraga ili sudski postupak zbog  sumnje da ste izvršili neko krivično delo, posebno ono  sa  elementom korupcije?
A)     da, (navedite krivično delo)
_____________________________________________________________________________                                                                                                       
B) ne
28.    Da li je ranije zbog Vašeg izbora/imenovanja/postavljenja na javnu funkciju vođen sudski  spor, inspekcijski ili disciplinski postupak i kakve su odluke donete? 
A)     da, (navedite vrstu spora i odluku) __________________________________________________________________________
B)     ne 
29.    Da li je Agencija za borbu protiv korupcije protiv Vas vodila postupke i da li Vam je izrekla meru?
A)     da (navedite postupke/mere) __________________________________________________________________________
B)     ne
30.    Da li su druga nezavisna regulatorna tela (Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja, Državna revizorska institucija, Poverenik za ravnopravnost, REM, i sl.) protiv Vas vodila postupke i da li su Vam izrekla meru/sankcije?
A)     da (navedite postupke/mere) __________________________________________________________________________
B)     ne
31.    Da li je Lokalni antikorupcijski forum Niš u predhodnom periodu tražio Vaše razrešenje, neimenovanje ili izricao javne osude u vezi sa Vašim radom?
A)    da (navedite razlog/situaciju)
_______________________________________________________________________________
B)    ne

U  Nišu,  DATUM                                                                                     IME I PREZIME
                                                                                                                  
                                                                                                                   POTPIS
                                                                                                                  
                                                                                                                   

 

Komentara: 0


#   Niš   javna preduzeća     zaštitnik građana   konkurs   zloupotreba službenog položaja   korupcija   Narodna skupština   Agencija za borbu protiv korupcije   LAF   političke stranke   disciplinski postupak   Skupština grada   krivično delo   javni konkurs   Komisija za izbor direktora
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima