Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Нишки КЦ расписао конкурс за нове здравствене раднике и психолога

rssBookmark and Share

Ниш 20.11.2019. Јужна Србија Инфо

Клинички центар у Нишу, како су објавили на званичном сајту те здравствене установе, запослиће до краја године 33 здравствена радника на одређено време и једног психолога на неодређено време.

Фото: Јужна Србија Инфо
Фото: Јужна Србија Инфо

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 33 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

         Утврђује се потреба за пријем 33 здравствена радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

      а) 11 виших медицинских сестара – техничара општег смера,

      б) 15 медицинских сестара–техничараопштег смера,

      в)   2 виша радиолошка техничара,

       г)   1 гинеколошко-акушерска сестра,

      д)   1 медицинске сестре за здравствену заштиту деце-педијатријске сестре,

      ђ)   1 виши физиотерапеут и

      е)   2 фармацеутска техничара.              

 II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017и 95/18–аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове Iа су:

Завршена виша медицинска школа – општи смер,положен стручни испит.
Услови за заснивање радног односа за послове Iб су:

Завршена средња медицинска школа- општи смер, положен стручни испит.
Услови за заснивање радног односа за послове Iв су:

Завршена виша медицинска школа – одсек за више радиолошке техничаре,положен стручни испит.
Услови за заснивање радног односа за послове Iг су:

Завршена средња медицинска школа – одсек за гинеколошко-акушерске сестре,положен стручни испит.
Услови за заснивање радног односа за послове Iд су:

Завршена средња медицинска школа – одсек за медицинске сестре за здравствену заштиту деце-педијатријске сестре,положен стручни испит.
Услови за заснивање радног односа за послове Iђ су:

Завршена виша медицинска школа – одсек за више физиотерапеуте,положен стручни испит.
Услови за заснивање радног односа за послове Iе су:

Завршена средња медицинска школа – одсек за фармацеутске техничаре,положен стручни испит.

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV)са контакт подацима(адреса, broj телефона и e-mail)кандидати подносе оверене копије следеће документације:

Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе (уколико се кандидат пријављује за послове за које је предвиђена средња медицинска школа),
Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
Уверење о положеном стручном испиту;
Дозвола за рад - лиценцаи здатa од надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
Извод из матичне књиге рођених;
Очитана лична карта;
Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
Копија радне књижице (уколико је кандидат поседује).

      Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 33 здравствена радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад, донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

     Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ1 ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА
у радни односна неодређено времеса пуним радним временом

I

Утврђује се потреба за пријем 1 дипломираног психолога у радни однос на неодређено време са пуним радним временом.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355 од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш, бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове  дипломираног психолога су:

Завршено високо образовање на студијама другог степена мастер академских студија, положен стручни испит.
III

     Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV)са контакт подацима(адреса, broj телефона и e-mail)кандидати подносе оверене копије следеће документације:

Диплома о стеченом високом образовању;
Уверење о положеном стручном испиту;
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
Извод из матичне књиге рођених;
Очитана лична карта;
Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).
Решењем директора Клиничког центра Ниш, формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом, а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 1 дипломираног психолога у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, а на основу извештаја Комисије.

 IV

        Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

        Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Клиничког центра Ниш.

VI

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

        Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 33 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Коментара: 0


#   Ниш   Клинички центар Ниш   Медицинска школа   здравствени радници   запослење
@


 


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима