Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

КЦ Ниш: Конкурс за 60 здравстевених радника

rssBookmark and Share

Ниш 18.05.2017. Јужна Србија Инфо

Влада Србије је прошлог месеца одобрила запослење 58 здравствених радника Клиничком центру Ниш.
У понедељак 15. маја, расписан је конкурс за запослење 60 радника, на неодређено и оређено радно време, за места техничара и физиотерапеута.

Фото: КЦ Ниш
Фото: КЦ Ниш

Услове конкурса преносимо у целости...

 

ЗА ПРИЈЕМ 16 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

I

Оглашава се потреба за пријем 16 здравствених радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

а) 1 виша медицинска сестра-техничар ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

б) 1 виши радиолошки техничар ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

в) 2 вишa физиотерапеута ради попунерадног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

г) 9 медицинских сестара-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

д) 2 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ђ) 1 физиотерапеут ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.
- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

Завршена виша медицинска школа – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит, VI ссс.
- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

Завршена виша медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, VI ссс.
- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:

Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.
-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд су:

Завршена средња медицинска школа – одсек акушерских сестара, положен стручни испит.
-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iђ су:

Завршена средња медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.
III

Кандидати су у обавези да поднесу пријаву са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
Уверење о положеном стручном испиту;
Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
Извод из матичне књиге рођених;
Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује).
Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 16 здравствених радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

ЗА ПРИЈЕМ НА ОРЕЂЕНО РАДНО ВРЕМЕ

ЗА ПРИЈЕМ 44 ЗДРАВСТВЕНAРАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

I

Оглашава се потреба за пријем 44 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

а) 10 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 1 виши радиолошки техничар ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

в) 1 виши физиотерапеут ради попунерадног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

г)  22 медицинске сестре-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

д)  2 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ђ) 2 физиотерапеута ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

е) 4 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестраза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

ж) 1 лабораторијски техничар ради попуне радног места лабораторијски техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

з) 1 радиолошког техничара ради попуне радног места радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

НАПОМЕНА: Уколико се на расписан оглас за пријем радиолошког техничара не пријави ни један кандидат са средњом медицинском школом (као што је била ситуација на претходна два огласа из разлога што у евиденцији Националне службе за запошљавање нема ни једног радиолошког техничара са средњом стручном спремом због укидања тог одсека у средњим медицинским школама од 1991. године), у радни однос ће се примити кандидати са вишом или високом стручном спремом радиолошког смера.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

Завршена виша медицинска школа – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит, VI ссс.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

Завршена виша медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, VI ссс.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:

Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд су:

Завршена средња медицинска школа – одсек акушерских сестара, положен стручни испит.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iђ су:

Завршена средња медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iе су:

Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.
-  Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iж су:

Завршена средња медицинска школа – лабораторијски техничар биохемијског смера,положен стручни испит.
- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iз су:

Завршена средња медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.
(Завршена виша медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме- у случају да се не пријаве кандидати са средњом стручном спремом).
III

Кандидати су у обавези да поднесу пријаву са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

 

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
Уверење о положеном стручном испиту;
Дозволаза рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
Извод из матичне књиге рођених;
Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује).
Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 44 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 


#   Ниш   Клинички центар Ниш   Влада Републике Србије   медицинске сестре   интернет   Медицинска школа   конкурс   Клинички центар   огласи   медицинска сестра   здравствени радници   радно време   запослење   кривични поступак   радно место   средње школе   лекарско уверење
@Vlada_SR @


 Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима