Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

KC Niš: Konkurs za 60 zdravstevenih radnika

rssBookmark and Share

Niš 18.05.2017. Južna Srbija Info

Vlada Srbije je prošlog meseca odobrila zaposlenje 58 zdravstvenih radnika Kliničkom centru Niš.
U ponedeljak 15. maja, raspisan je konkurs za zaposlenje 60 radnika, na neodređeno i oređeno radno vreme, za mesta tehničara i fizioterapeuta.

Foto: KC Niš
Foto: KC Niš

Uslove konkursa prenosimo u celosti...

 

ZA PRIJEM 16 ZDRAVSTVENIH RADNIKA U RADNI ODNOS

NA NEODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM

I

Oglašava se potreba za prijem 16 zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i to:

a) 1 viša medicinska sestra-tehničar radi popune radnog mesta viša medicinska sestra-tehničar za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

b) 1 viši radiološki tehničar radi popune radnog mesta viši radiološki tehničar za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

v) 2 viša fizioterapeuta radi popuneradnog mesta viši fizioterapeut za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

g) 9 medicinskih sestara-tehničara radi popune radnog mesta medicinska sestra-tehničar za potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

d) 2 akušerske sestre radi popune radnog mesta akušerska sestra za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

đ) 1 fizioterapeut radi popune radnog mesta fizioterapeut za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš.

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I su uslovi koji su propisani Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa ("Sl. glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) i Pravilnikom oorganizaciji isistematizaciji poslova Kliničkog centra Niš br. 8689od 24.03.2015. godine.

- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ia su:

Završena viša medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit, VI stepen stručne spreme.
- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ib su:

Završena viša medicinska škola – odsek za radiološke tehničare, položen stručni ispit, VI sss.
- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Iv su:

Završena viša medicinska škola – odsek za fizioterapeuta, položen stručni ispit, VI sss.
- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ig su:

Završena srednja medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit.
-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Id su:

Završena srednja medicinska škola – odsek akušerskih sestara, položen stručni ispit.
-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Iđ su:

Završena srednja medicinska škola – odsek za fizioterapeuta, položen stručni ispit.
III

Kandidati su u obavezi da podnesu prijavu sa tačnom naznakom za koje radno mesto se prijavljuju, kao i kratku biografiju (CV) sa kontakt podacima (adresa, telefon i e-mail).

Uz prijavu kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije:

Svedočanstva za svaki razred srednje medicinske škole;
Diploma više ili srednje škole o stečenom obrazovanju odgovarajućeg smera;
Uverenje o položenom stručnom ispitu;
Dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu);
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Kopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje).
Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 16 zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije.

IV

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na internet stranici Kliničkog centra Niš.

VI

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VII

Priložena dokumentacija za oglas neće se vraćati kandidatima.

VIII

Obaveštenje o terminu za obavljanje razgovora prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa sa Komisijom biće naknadno objavljeno na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

IX

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

 

ZA PRIJEM NA OREĐENO RADNO VREME

ZA PRIJEM 44 ZDRAVSTVENARADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM RADI ZAMENE PRIVREMENO ODSUTNIH ZAPOSLENIH

I

Oglašava se potreba za prijem 44 zdravstvena radnika u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad i to:

a) 10 viših medicinskih sestara-tehničara radi popune radnog mesta viša medicinska sestra-tehničarza potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

b) 1 viši radiološki tehničar radi popune radnog mesta viši radiološki tehničar za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

v) 1 viši fizioterapeut radi popuneradnog mesta viši fizioterapeut za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

g)  22 medicinske sestre-tehničara radi popune radnog mesta medicinska sestra-tehničarza potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

d)  2 akušerske sestre radi popune radnog mesta akušerska sestra za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

đ) 2 fizioterapeuta radi popune radnog mesta fizioterapeut za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš.

e) 4 medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece - pedijatrijske sestre radi popune radnog mesta medicinska sestra za zdravstvenu zaštitu dece - pedijatrijska sestraza potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

ž) 1 laboratorijski tehničar radi popune radnog mesta laboratorijski tehničar za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

z) 1 radiološkog tehničara radi popune radnog mesta radiološki tehničar za potrebe organizacione jedinice u Kliničkom centru Niš;

NAPOMENA: Ukoliko se na raspisan oglas za prijem radiološkog tehničara ne prijavi ni jedan kandidat sa srednjom medicinskom školom (kao što je bila situacija na prethodna dva oglasa iz razloga što u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema ni jednog radiološkog tehničara sa srednjom stručnom spremom zbog ukidanja tog odseka u srednjim medicinskim školama od 1991. godine), u radni odnos će se primiti kandidati sa višom ili visokom stručnom spremom radiološkog smera.

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I su uslovi koji su propisani Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa ("Sl. glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Kliničkog centra Niš br. 8689od 24.03.2015. godine.

-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ia su:

Završena viša medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit, VI stepen stručne spreme.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ib su:

Završena viša medicinska škola – odsek za radiološke tehničare, položen stručni ispit, VI sss.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Iv su:

Završena viša medicinska škola – odsek za fizioterapeuta, položen stručni ispit, VI sss.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ig su:

Završena srednja medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Id su:

Završena srednja medicinska škola – odsek akušerskih sestara, položen stručni ispit.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Iđ su:

Završena srednja medicinska škola – odsek za fizioterapeuta, položen stručni ispit.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Ie su:

Završena srednja medicinska škola – odsek medicinskih sestara za zdravstvenu zaštitu dece, položen stručni ispit.
-  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Iž su:

Završena srednja medicinska škola – laboratorijski tehničar biohemijskog smera,položen stručni ispit.
- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke Iz su:

Završena srednja medicinska škola –radiološki smer, položen stručni ispit, IV stepen stručne spreme.
(Završena viša medicinska škola –radiološki smer, položen stručni ispit, VI stepen stručne spreme- u slučaju da se ne prijave kandidati sa srednjom stručnom spremom).
III

Kandidati su u obavezi da podnesu prijavu sa tačnom naznakom za koje radno mesto se prijavljuju, kao i kratkubiografiju (CV) sa kontakt podacima (adresa, telefon i e-mail).

 

Uz prijavu kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije:

Svedočanstva za svaki razred srednje medicinske škole;
Diploma više ili srednje škole o stečenom obrazovanju odgovarajućeg smera;
Uverenje o položenom stručnom ispitu;
Dozvolaza rad - licenca izdata od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu);
Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Kopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje).
Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 44 zdravstvena radnika u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije.

IV

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

Rok za podnošenjeprijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na internet stranici Kliničkog centra Niš.

VI

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VII

Priložena dokumentacija za oglas neće se vraćati kandidatima.

VIII

Obaveštenje o terminu za obavljanje razgovora prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa sa Komisijom biće naknadno objavljeno na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

IX

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

X

Prijave se podnose lično na pisarnici Kliničkog centra Niš ili putem preporučene pošte na adresu:

KLINIČKI CENTAR NIŠ,

BUL. DR ZORANA ĐINĐIĆA BR. 48

SA NAPOMENOM “ZA OGLAS” I NAPOMENOM ZA KOJE SE RADNO MESTO KONKURIŠE

 

Komentara: 0


#   Niš   Klinički centar Niš   Vlada Republike Srbije   medicinske sestre   internet   Medicinska škola   konkurs   Klinički centar   oglasi   medicinska sestra   zdravstveni radnici   radno vreme   zaposlenje   krivični postupak   radno mesto   srednje škole   lekarsko uverenje
@Vlada_SR @


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima