Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Komisija "Sv,Petka" raspisala koknurs za dodelu sredstava za lečenje neplodnosti

rssBookmark and Share

Niš 08.04.2024. Južna Srbija Info - redakcija

Gradska opština Medijana, kroz program "Sveta Petka", objavio je javni konkurs za dodelu novčane pomoći za lečenje neplodnosti biomedicinski potpomognutim postupkom vantelesnog oplođenja. Ova inicijativa ima za cilj pružanje podrške parovima koji se suočavaju sa izazovima neplodnosti i žele da ostvare svoj san o roditeljstvu.

Komisija "Sv,Petka" raspisala koknurs za dodelu sredstava za lečenje neplodnosti

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti punoletni i poslovno sposobni supružnici ili vanbračni partneri koji žive u skladu sa zakonom i vode zajednički život. Takođe, oba partnera moraju biti sposobna da obavljaju roditeljske dužnosti i nalaziti se u psihosocijalnom stanju koje garantuje da će biti sposobni da brinu o detetu u interesu njegovog razvoja.

Odluka o dodeli novčane pomoći biće zasnovana na medicinskoj proceni neophodnosti sprovođenja postupka vantelesnog oplođenja kao optimalnog rešenja za lečenje neplodnosti. Supružnici koji su već dva puta koristili ovu pomoć u prethodnim godinama ne mogu ponovo aplicirati.

Konkurs je otvoren samo za supružnike ili vanbračne partnere koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Medijana i koji su tamo boravili najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa.

Ova inicijativa predstavlja korak napred u podršci parovima koji se suočavaju sa izazovima neplodnosti i pruža im mogućnost da ostvare svoje roditeljske snove uz podršku lokalne zajednice. Rok za prijavu je [navesti datum], a više informacija može se pronaći na [navesti kontakt informacije].

Ovaj javni konkurs predstavlja korak ka humanijem i inkluzivnijem društvu koje pruža podršku parovima u ostvarivanju njihove želje za roditeljstvom.

 

USLOVI ZA DODELU

 

Pravo na novčanu pomoć „Sveta Petka“ za lečenje neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem postupkom vantelesnog oplođenja (u daljem tekstu: pomoć za lečenje neplodnosti) mogu ostvariti punoletna i poslovno sposobna žena i muškarac kojima je potrebna pomoć u lečenju neplodnosti postupkom vantelesnog oplođenja, u okviru delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja, a koji vode zajednički život u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi – supružnici, odnosno vanbračni partneri i koji su sposobni da vrše roditeljsku dužnost i u takvom su psihosocijalnom stanju na osnovu koga se opravdano može očekivati da će biti sposobni da obavljaju roditeljske dužnosti, u skladu sa zakonom, u interesu deteta.

Pravo na pomoć za lečenje neplodnosti mogu ostvariti supružnici, odnosno vanbračni partneri iz stava 1. ove tačke, u slučaju kada je medicinski opravdano sprovođenje postupka vantelesnog oplođenja u okviru delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja – kada lečenje neplodnosti drugim postupcima nije moguće ili ima značajno manje šanse za uspeh, uključujući i slučajeve preteće neplodnosti kao posledice razvoja ili lečenja bolesti. Procenu medicinske opravdanosti vrši podkomisija, sastavljena od tri doktora medicine – specijaliste iz odgovarajuće oblasti.

Pravo na pomoć za lečenje neplodnosti ne mogu ostvariti supružnici, odnosno vanbračni partneri, koji su u prethodnim godinama dva puta ostvarili pravo na novčanu pomoć „Sveta Petka“ za lečenje neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem postupkom vantelesnog oplođenja, odnosno drugu pomoć za lečenje neplodnosti u skladu sa odlukom nadležnog organa Gradske opštine Medijana.

Pomoć za lečenje neplodnosti može biti dodeljena samo supružnicima, odnosno vanbračnim partnerima koji prilikom raspisivanja javnog konkursa oboje imaju prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

DOKAZI KOJE JE NEOPHODNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

1. Prijava na Javni konkurs za dodelu pomoći za lečenje neplodnosti – u slobodnoj formi i potpisana od oba supružnika, odnosno vanbračna partnera

2. Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike) – original ili fotokopija

Izdavalac: Gradska uprava Grada Niša

3. Izjava dva svedoka da vanbračni partneri vode zajednički život u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi (za vanbračne partnere)

Napomena: Potpisi svedoka na izjavi moraju biti overeni, u skladu sa zakonom

4. Relevantna medicinska dokumentacija – original ili fotokopija:

1) Spermogram – ne stariji od 6 meseci;

2) Bazični hormonski status – ne stariji od 6 meseci;

3) HSG;

4) Druga relevantna medicinska dokumentacija (otpusne liste sa ginekoloških operacija, otpusne liste sa prethodnih intrauterinih insemenacija i vantelesnih oplodnji i sl.)

Napomena: Relevantna medicinska dokumentacija dostavlja se u posebnoj, zatvorenoj koverti sa napomenom: „Relevantna medicinska dokumentacija namenjena Podkomisiji za procenu medicinske opravdanosti dodele pomoći za lečenje neplodnosti“

5. Uverenja o prebivalištu za oba supružnika, odnosno vanbračna partnera – original ili fotokopija

Izdavalac: Policijska uprava u Nišu ili overena izjava sa 2 svedoka od strane notara.

Potpisi svedoka na izjavi moraju biti overeni, u skladu sa zakonom.

Napomena: Uverenje mora da sadrži dokaz da supružnik, odnosno vanbračni partner prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa

6. Lična karta oba supružnika, odnosno vanbračna partnera – fotokopija

Napomena: lice koje poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), uz fotokopiju lične karte dostavlja i elektronski čitač lične karte.

III ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

Rok za prijavu kandidata na Javni konkurs za dodelu pomoći za lečenje neplodnosti je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Narodne novine“. Poslednji dan za podnošenje prijava je 22. april 2024. godine.

IV KRITERIJUMI I VREDNOVANjE KANDIDATA PRILIKOM ODLUČIVANjA

Svim supružnicima, odnosno vanbračnim partnerima koji podnesu potpune i blagovremene prijave na Javni konkurs i ispunjavaju uslove iz tačke I Javnog konkursa, biće dodeljena pomoć za lečenje neplodnosti.

V OBAVEŠTENjE O NERAZMATRANjU NEPOTPUNIH I NEBLAGOVREMENIH PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Nepotpune i neblagovremene prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane prilikom odlučivanja.

VI OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Odluku o dodeli pomoći za lečenje neplodnosti donosi Veće Gradske opštine Medijana (u daljem tekstu: Veće), na predlog Komisije „Sveta Petka“ (u daljem tekstu: Komisija).

Kada odlučuje o dodeli, Veće istom odlukom utvrđuje i visinu iznosa pomoći za lečenje neplodnosti.

Odluka Veća je konačna.

Na osnovu odluke o dodeli pomoći za lečenje neplodnosti, supružnici, odnosno vanbračni partneri zaključuju ugovor o korišćenju pomoći za lečenje neplodnosti sa Gradskom opštinom Medijana, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem pomoći za lečenje neplodnosti.

Rok za korišćenje prava na pomoć za lečenje neplodnosti je dve godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju pomoći za lečenje neplodnosti.

Supružnici, odnosno vanbračni partneri koji iz medicinski opravdanih razloga nisu iskoristili pravo na pomoć za lečenje neplodnosti u navedenom roku, mogu podneti zahtev za produženje roka za korišćenje prava na pomoć za lečenje neplodnosti, za još najviše dve godine.

Prijave na Javni konkurs, sa svim dokazima koje je neophodno priložiti uz prijavu, podnose se neposredno u Gradskoj opštini Medijana, ul. Pariske komune bb, u kancelariji broj 3 ili poštom, na adresu Gradske opštine Medijana, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za dodelu novčane pomoći „Sveta Petka“ za lečenje neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem postupkom vantelesnog oplođenja“.

Dokaze o činjenicama koje nisu uslov za ostvarivanje prava na pomoć za lečenje neplodnosti ne treba prilagati uz prijavu.

Ukoliko je kao dokaz potrebno dostaviti overenu fotokopiju dokumenta, u Javnom konkursu to je navedeno kao „overena fotokopija“, a ukoliko je kao dokaz potrebno dostaviti neoverenu fotokopiju dokumenta, u Javnom konkursu to je navedeno kao „fotokopija“. 

 

 

 


#   Niš   vantelesna oplodnja   Medijana gradska opština   Komisija Sveta Petka Medijana
@


 Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima