Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Predstoji još jedan pokušaj prodaje pirotske Aha Mure - Prvi maj

rssBookmark and Share

Niš 17.02.2017. Južna Srbija Info

U dnevnom listu Politika danas je objavljeni četvrti po redu Javni poziv za kupovinu imovine kompanije "AHA Mura Prvi maj".
Datum nadmetanja je 27. mart, sa početnom cenom od 252.4 miliona dinara.

Foto: pikanal.rs
Foto: pikanal.rs

Nadmetanje će se održati 27. marta u Nišu, u 12 sati u kancelariji stečajnog upravnika u Mokranjčevoj ulici 71, lokal 1.

Tekst oglasa prenosimo u celosti...

Na osnovu rešenja o bankrotstvu  stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu 2.St.br.30/2015 od 28.09.2015. god., a u skladu sa članovima 131. 132. 133. 135 i 136. Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/2009), Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. glasnik RS br. 13/2010), na osnovu odluke o saglasnosti Odbora poverilaca br.1 od 07.10.2015.god., odluke stečajnog upravnika br.204 od 25.01.2017.godine o u smanjenju početne cene za prodaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

,,AHA MURA PRVI MAJ,, DOO ZA PROIZVODNjU, SPOLjNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU PIROT u stečaju,

Nikole Pašića bb, Pirot

 

OGLAŠAVA

PONOVNU  PRODAJU STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA

METODOM JAVNOG NADMETANjA

 

1.Najvažniju nepokretnu imovinu stečajnog dužnika čine sledeći građevinski objekti u svojini stečajnog dužnika , prema listu nepokretnosti broj 8886, izgrađeni na KP br. 3607/3, KO Pirot-grad, u državnoj svojini, sa pravom korišćenja u korist stečajnog dužnika, čija je površina 57.656 m2. i to;

Zgrada poslovnih usluga – NOVA UPRAVNA ZGRADA, površine 538 m2,
Zgrada tekstilne industrije-HALA TEKO 2, površine 12.099 m2,

Objekat za sport i fizičku  kulturu – DEČIJE IGRALIŠTE, površine 3.277 m2,

Zgrada tekstilne industrije – HALA TEKO 1, površine 5.176 m2,

Zgrada tekstilne industrije – MAGACIN GOTOVE ROBE KONFEKCIJE, površine 4.786 m2,

Zgrada poslovnih usluga- RESTORAN SA KUHINjOM, površine 909 m2,

Zgrada poslovnih usluga- KANCELARIJE OBRAČUNSKE SLUŽBE I ŠKOLSKA RAD., površine 676 m2,

Zgrada tekstilne industrije- ŠABLONSKO ODELjENjE, površine 629 m2,

Zgrada kulture- BIBLIOTEKA, MUZEJ, PORTIRNICA, površine 564 m2,

Ostale zgrade- GARDEROBA, površine 556 m2,

Zgrada tekstilne industrije- MODELARNICA, površine 505 m2,

Zgrada poslovnih usluga- ERC i SALA ZA KONFERENCIJE, površine 479 m2,

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost- KLIMA KOMORA SA PLATFORMOM, površine 267 m2,

Zgrada poslovnih usluga – KACELARIJA KADR. I UPRAVNE SLUŽBE I GARDEROBE, površine 478 m2,

Zgrada poslovnih usluga – STARA UPRAVNA ZGRADA, površine 468 m2,

Zgrada poslovnih usluga- ERC SALA ZA KONFERENCIJE, površine193 m2,

Ostale zgrade- KOMPRESORSKA STANICA U PARKU, površine 87 m2,

TRAFO STANICA-  površine 70 m2,

Posl.zgrada za koju nije utvrđena delatn.-PROSTORIJA VINKLERA SA KLIMA KOMOROM, povr.58 m2,

Pomoćna zgrda-KLIMA KOMORE, površine 57 m2,

Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 50 m2,

Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 49 m2,

Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 46 m2,

Ostale zgrade-PORTIRNICA, površine 43 m2,

Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 42 m2,

TRAFO STANICA- površine 35 m2,

Zgrada tekstilne industrije-KLIMA KOMORE, površine 32 m2,

 

Pokretne stvari-oprema za tekstilnu industriju, prema spisku navedenom u Prodajnoj dokumentaciji,

 

Zalihe sirovina, gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje i potraživanja, prema Prodajnoj dokumentaciji, osim zaliha tkanine koje su  predmet usvojenog izlučnog zahteva firme ,,DOUGLAS&GRAHAME,,iz Severne Irske, pobrojane u podnesku od 30.11.2015.god. podnetom  PS Niš 08.12.2015.godine, koja nije predmet prodaje.

(Napomena: Spisak celokupne imovine stečajnog dužnika, kao i njen status, detaljno je prikazan u Prodajnoj dokumentaciji i u Izveštaju o proceni vrednosti imovine stečajnog dužnka, kao pravnog lica od 08.02.2016.g.)

Početna cena:     252.400.000,00 din.

Depozit:              126.200.000,00 din.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:

nakon dobijanja predračuna, izvrše uplatu  radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00 dinara. Predračun se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09 do 13 časova u kancelariji stečajnog upravnika u Nišu, ulica Mokranjčeva, broj 71, lokal broj 1, uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku. Rok za otkup prodajne dokumentacije je najkasnije 17.03.2017.godine, do 13 časova;
 

uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 180–7001210043189-51 kod ALFA BANKA a.d. Niš, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije  5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je najkasnije 20.03.2017.godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti stečajnom upravniku u Nišu, ulica Mokranjčeva, broj 71, lokal broj 1, najkasnije do 17.03.2017.godine, do 15 časova. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu, u naznačeno vreme.Bankarska garancija mora biti izdata od banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije i mora  imati rok važenja do 04.2017.godine.
 

potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;

potpišu ugovor o čuvanju poverljivih podataka, prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije.
 

Stečajni dužnik se kupuje u viđenom stanju, a njegova imovina se može razgledati, nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, najkasnije pet  radnih  dana pre zakazane prodaje (20.03.2017.god.), uz prethodnu najavu stečajnom upravniku.

Nakon uplate depozita, a najkasnije do 21.03.2017.godine, do 15 časova potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnom upravniku obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili potpisanu i overenu bankarsku garanciju za plaćanje depozita, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao kupac prijavljuje pravno lice ), ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje kupac lično za kupca-fizičko lice, ili zakonski zastupnik, za pravno lice. Obrazac prijave i obrazac bankarske garancije  čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

Javno nadmetanje  održaće se dana 27.03.2017.godine, u 12 časova, na sledećoj adresi: kancelarija stečajnog upravnika u Nišu, ulica Mokranjčeva broj 71, lokal broj 1.
 

Registracija učesnika počinje 2 sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 10 časova do 11,50 časova, na istoj adresi.
 

Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:

registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutni),
otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,
poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu, prema unapred utvrđenim koracima uvećanja,
održava red na javnom nadmetanju,
proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu,
potpisuje zapisnik.
 

U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od 5 /pet/ radnih dana od dana javnog nadmetanja, nakon čega će mu biti vraćena garancija.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 5 /pet/ radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 30 /trideset/ dana od dana proglašenja za kupca, nakon čega se pristupa overi ugovora kod javnog beležnika. Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca i nakon dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati cene u celosti i overe ugovora kod javnog beležnika, kupac stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti, dok kod pokretne imovine kupac stiče pravo vlasništva momentom uplate kupoprodajne cene.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 3 dana od dana javnog nadmetanja.

Porezi se dodaju postignutoj kupoprodajnoj ceni, u skladu sa zakonom.

Poreze  i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Miroljub Dimitrijević, kontakt telefon: 064/34-56-578.

 

Komentara: 0


#   Niš   Pirot   stečaj   trafo stanica   AHA Mura   prodaja   Miroljub Dimitrijević   stečajni upravnik   Prvi maj   fizička lica   27. mart   javno nadmetanje
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima