Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Uzbunjivač otkriva: (NE)LEGALNO izabran direktor Doma učenika srednjih škola u Nišu

rssBookmark and Share

Niš 30.01.2017. Z.S. Južna Srbija Info

"U cilju otkrivanja, odnosno prikrivanja i zloupotrebe službenog položaja bivšeg predsedika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, Miloša Sekulića i v.d. direktora Doma Mihajla Markovića, upućujem apel medijima"

Foto: Južna Srbija
Foto: Južna Srbija

Ovo piše u pismu koje je uzbunjivač Vesna Ljubenković, tehnički sekretar Doma učenika srednjih škola u Nišu, uputila medijima, pa ga prenosimo u celosti:

Ustanovljeno je sledeće:

Po prestavci Vesne Ljubenković, tehničkog sekretar Doma, o zloupotrebama službenog položaja gore navedenih, kao uzbunjivač po Zakonu o uzbunjivanju, i kao tadašnji član U.O. Doma, upućen nadležnima Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 26. avgusta 2016. godine, je postupilo po prestavci, dana 13.09.2016. godine izvršio nadzor nad ustanovom Dom učenika srednjih škola Niš i donelo Zaključak i naložilo meru v.d. direktoru i tadašnjem predsedniku U.O da u roku od 8 dana od dana prijema Zapisnika (10.oktobar.2016.god) da Aneksom broj 1 Ugovora o radu broj 165 od 21.02.2016. godine, zaključenog između Upravnog odbora ustanove v.d. direktora Mihajla Markovića, tako što su izmenjeni član 2. i 3. Ugovora o radu broj 75. od 20.01.2016. god., tako što zasniva radni odnos na neodređeno vreme, stavi van snage, i da u roku od 8 dana Upravni odbor Doma, poštuje Rešenje Vlade RS broj 119-175/2016 od 14. januara 2016. godine kojim je imenovan za v.d direktora Mihajlo Marković i Ugovorom o radu broj 75 od 20.01.2016. godine zaključenim između Upravnog odbora Doma i Mihajla Markovića zasnovan je radni odnos na određeno vreme na poslovima vršioca dužnosti direktora počev od 20.01.2016. godine, te da isti Rešenjem Vlade vrati u radni odnos na određeno vreme.

Takođe je ustanovljeno da je uvidom u radnu knjižicu Mihajla Markovića utvrđeno da imenovani prvi put zasnovao radni odnos 09.05.2012. godine u trajanju od šest meseci, da ima zasnovan radni odnos u Domu počev od 06. marta 2013. godine sa povremenim prekidima dužim od mesec dana, te da je ukupan radni staž na dan uvida u radnu knjižicu, u toku nadzora, manji od onog koji je propisan odredbom člana 53. Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Mera: U roku od 30 dana od prijema ovog zapisnika (10.oktobar 2016. godine) Upravni odbor da raspiše konkurs za imenovanje direktora ustanove, i da isti u roku od pet dana po raspisivanju obavesti Sektor za inspekcijske poslove Ministrstva o postupanju po ovome.

Žalbu je podneo v.d. direktora na inspekcijski nalaz i tražio vanredni kancelarijski inspekcijski nadzor, uložio žalbu i ona je odbijena , dana 20.10.2016. god., kako je to inspektor obrazložio za imenovanje direktora ustanove primenjuju se zakon kojim se uređuju radni odnosi, ne i propisi koji se odnose na pružanje usluge volontiranja. Inspektor ponovo opominje i predsednika U.O. i v.d. direktora da primedbe na zapisnik nemaju suspenzivno dejstvo, potrebno je da nadležni organi Doma odmah postupe po naloženim merama u datim rokovima.

Miloš Sekulić i Mihajlo Marković, ne želeći da postupe po nalogu, donose odluku da Upravni odbor da ostavke u tom roku, kada treba postupiti po tome i oni to čine. Koji su bili njihovi razlozi, ja ne znam, (verovatno moralni,), a to je bila dobro čuvana tajna, da ja kao član to ne znam. Međutim, saznajem i dok smo još u roku da postupimo, šaljem mejl da predsednik Upravnog odbora sazove sednicu i postupimo po nalogu nadležne inspekcije o nađenim nepravilnostima. Miloš je odbio rekao je da nije tu, ima vremena još smo u roku, a kada je bilo to potrebno kada je rok prošao, lično me je obavesti v.d. direktora da je Upravni odbor dao ostavke i one se nalaze kod pomoćnika ministra Ljubiše Antonijevića. Nisu me obavestili pa sam odmah uputila pismo pom. min. Antonijeviću da ja ne dam ostavku imam mandat još dve godine i obrazložila sve.

  - Ipak svi smo smenjeni, 12. decembra razrešen je U.O. Doma koji je trebao da postupi, a novi imenovan...

Naravno odmah sam obavestila predsednika U.O. Vanju Stojković, da joj je obaveza, kada to već nije učinio v.d. direktora, informišem je i dostavim kopiju naloga i mera Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva, na postupanje i bez odlaganja, posebno skrenuvši joj pažnju da Agencija za borbu protiv korupcije je već pratila sva ova dešavanja i da je Javni tužilac u Nišu preduzeo mere u vezi svega ovoga.

Upravni odbor je 28.12.2016. godine, sazvao sednicu i postupio po meri rasoisivanja konkursa, i raspisan je 7.januara 2017. godine, a v.d. direktora je dana 19.01.2017. godine vraćen na radni odnos na određeno vreme.

Konkurs se trajao do 21.01.2017. godine, i javila su se šest kandidata, jedan od kandidata je i v.d. direktora Mihajlo Marković.

Po raspisanom konkursu 7. januara 2017. godine, novi Upravni odbor je 27.januara 2017. godine, predložio, jednoglasnom odlukom, da za direktora Doma bude dosadašnji v.d. direktor Mihajlo Marković.

Ja sam se obratila predsednici Upravnog odbora Vanji Stojković, pre sednice U.O., da proveri da li v.d. direktora Doma ima 5 godina radnog staža sa VII stepenom, odnosno, da li uopšte njegova kao takva prijava na konkurs može biti razmatrana, obzirom da nema 5 godina radnog staža, (a po informacijama Sektora za inspekcijske poslove Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kome je dostavljena odbijena žalba v.d. direktora da ne ispunjava uslove iz radnog odnosa).

  - Nisam dobila odgovor od predsednika U.O. Doma...

Uputila sam sekretaru Doma Sanji Jovanović, Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, o radnom stažu v.d. direktora, napisala je, postoji zavedena službena beleška Sanje 
JASNO JE GLASILO PITANjE: (Koliki je ukupni radni staž sa današnjim danom 20.01.2017. godine, v.d direktora Mihajla Markovića?). 

Odmah sam tražila radnu knjižicu v.d. direktora Mihajla Markovića 27.01.2017. god., i uz prisustvo saradnika za opšte poslove Katarine Kiković Jović odgovorila je da radna knjižica nije kod nje. Kako je moguće da radna knjižica nije u arhivi sekretara Doma i pitanje je koje sam je uputila gde se nalazi radna knjižica v.d. direktora Doma u Zahtevu za informacije o javnog značaja?

Ovo sam prosledila šefu kabineta predsednika Vlade Ivici Kojiću i kabinetu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 14.12.2016. godine

ZAŠTO?! Ko je to, ko sebi dopušta da se ne poštuju i ne sprovedu nalozi mera, Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa obavezama i odgovornostima u roku koje su navedene, a koje ukoliko se ne sprovedu imaju zakonske mere zbog ne postupanja? 

Ko ne sprovodi sve što sledi zbog korupcije, nemarnosti, neodgovornosti, koristi, ili ne znam kako to da nazovem? 

Prvo: Prekšen je Zakon o učeničkom i studentskom standardu da je ustanova Dom učenika srednjih škola Niš, odnosno v.d direktora Doma, 58 stav 2 vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je imenovan, za vreme dok obavjla tu dužnost.

Prekršio je član 55 Zakon o učeničkom i studentskom standardu stav 1, 2 ,i 3, tačka 8.9 i 10. stara se o blagovremenom obaveštavanju zaposlenih, stručnih organa i upravnog odbora o svim pitanjima od interesa za rad ustanove i tih organa; 9) predlaže upravnom odboru odluke iz njegove nadležnosti i stara se o njihovom sprovođenju; 10) preduzima mere radi izvršavanja naloga inspektora iz člana 91. ovog zakona, prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa; 

Nadležnost upravnog odbora član 51. stav 1 tačka 7) raspisuje konkurs, obrazuje konkursnu komisiju i daje predlog za imenovanje direktora ustanove;  odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima direktora;

Upravni odbor je prekršio isti Zakon, jer je dao predlog Ministarstvu prosvete, da se imenuje lice za v.d. direktora koji nije imao uslove za imenovanje u pogledu godine radnog iskustva u član 53. stav 3; ) (Po predlogu U.O. Doma usvojen od Sektora uza učenički standard i poslat na Vladu R.S, na usvajanje.(Podrazumeva se da su ispunjeni uslovi pa neće Vlada da proverava).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološki razvoj, Sektor za učenički i studentski standard, prekršio je Zakon o učeničkom i studentskom standardu jer nije postupio, nakon nalaza i naloženih mera Sektora za inspekcijske poslove po kojima treba postupiti, donešene 10.oktobra 2016. godine, jer Upravni odbor daje ostavke ne želeći da postupi po merema nadležnog Sektora za inspekcijske poslove, a Sektor za učenički i studentski standard kao što sam napomenula krši Zakon o učeničkom standardu Prestanak dužnosti direktora član 56. stav 1, 2 i 3 tačka 11), ako se u toku mandata utvrdi da direktor ne ispunjava uslove iz člana 53 ovog Zakona.

Ostavke su date i ne mogu biti razrešeni (na lični zahtev član 52. tačka 1.) 
Razrešenje predsednika i članova upravnog odbora Član 52. Osnivač ustanove razrešiće, pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili upravni odbor u celini: 2) ako član upravnog odbora neopravdano odsustvuje sa sednica ili nesavesnim radom onemogućava rad upravnog odbora; 5) ako upravni odbor donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta dužan da donosi; 6) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Naravno i nadležni u Domu imaju odgovornost, i ceo U.O. znajući da v.d direktora ne ispunjava uslove za v.d. direktora ustanove, prevode ga iz radnog odnosa na određeno vreme na neodređeno vreme koje dan danas ima, kršeći Zakon i Uredbu Vlade, Aneksom ugovora o radu bez saglasnosti nadležnog Ministarstva, kršeći Uredbu VVlade o zabrani zapošljavanja koja važi za sve, ali eto v.d. direktora i predsednik U.O. dali su sebi za pravo da Uredba Vlade, Zakoni nevaže samo za njih.

Ako ja kao uzbunjivač o svemu ovome obaveštavam Vas već 4 meseca, trpim teške posledice, svesna da ću ih imati zbog iznošenja "tajni" v.d. direktora i predsednika upravnog odbora, a nemam nikakvu zaštitu, a predsednik Vlade R.S g-din Vučić je izjavio u medijima da se posebno obrati pažnja na uzbunjivače, jer pomažu državi, IZVINITE GOSPODO NEMAM TAKAV UTISAK, jer trpim ova četiri meseca psihički teror, to su ažnjavanje po plati,. prebacuju u ma u drugu kncelariju da ne mogu da obavljam svoj posao, otpuštaju mi supruga, prete preko posrednika šipkom u glavu, podstrekivanje na pisanje lažnih službenih beleški od tih posrednika, laži, ucena.... dokle ću da izdržim pitam se...... neka postoji bar zapis......... 

Umesto da svako radi svoj posao, zbog ne postupanja zakonskih obaveza i da se odmah smeni v.d. direktor, po ovome se uključuje Agencija za borbu protiv korupcije i po tome javni tužioc u Nišu, u saradnji sa privrednim kriminalom ispituje ovaj slučaj, 

Molim šefa kabineta predsednika Vlade, g-dina Ivicu Kojića, kao i ministra Mladena Šarčevića, kako ostali verovatno ne žele da postupaju u okviru svojih ovlašćenja da preduzmu mere u vezi ovog slučaja.

Istima sam prosledila i ovo 13.01.2017. godine:

    Poštovani,

  -Smenjen je Upravni odbor Doma u celosti. Novi U.O. imao je sednicu oko 20.12.2016. godine i zakazao novu za 28.12.2016. Ja sam nekako saznala za ovu sednicu, čuva se u strogoj tajnosi (nemam komentara), a onda sam za tu sednicu poslala novom predsedniku U.O. Doma kompletan Zapisnik inspektora Sektora za inspekcijske poslove sa nalozima mera, po kojoj bivši članovi U.O. nisu hteli da postupe, zato su dali ostvake.

Sadašnji predsednik U.O., pravda se da ništa ne zna o ovom Zapisniku, niko je nije obavesio i uputio u zbivanja u Domu. Održana je sednica 28.12.2016. i pod tačkom Razno. donose Odluku i konkurs se raspisuje 6;7. januara 2017. godine u dvobroju časopisu "Politika", kada niko ne čita zbog praznika, nadležni u ustanovi ćute o tome, a U.O. takođe.

Šta više, nalog inspektora da U.O. odmah, po dobijanju Zapisnika u roku od 8 dana vrati status v.d. direktora sa neodređeno radno vreme u određeno, jer je nezakonito preveden Aneksom između tadašnjeg pred.U.O. i sadašnjeg još uvek v.d. direktora-saminicijativno, bez Odluke U.O.

Inspektorat u Nišu kome sam pisala o nepravilnosti kršenja Zakona o radu, dostavio mi je Zapisnik u kome kažu da oni nisu nadležni da postupaju po ovome. Inspekcija rada nije nadležna da postupi kada je prekršen Zakon o radu i Uredba Vlade, PA KO JE NADLEŽAN?

Privrednom kriminalu, Agenciji za borbu protiv korupcije sam podnela sve dokumentovane dokaze o ovome i Vama šaljem ovo kao informaciju na znanje, a sada Vas molim da se posebno povede računa o kandidatima koji će konkurisati u ustanovi Dom učenika srednjih škola Niš.KORUPCIJA se mora dokazati, ZLOUPOTREBA službenog položaja, KRIVIČNE PRIJAVE moraju se podneti.

Ja, kao uzbunjivač šest meseci pišem o nepravilnostima i Vama i nadležnim institucijama. Ono što sam dobila je da me je Vlada RS. smenila kao člana U.O. iako sam jedina digla glas protiv korupcije kao uzbunjivač, i izdejstvovala konkurs za direktor ustanove. Na Vama ostaje da se zainteresujete da nadležni u ustanovi postupaju po Zakonu, i ne samo oni, već i Sektor za učenički i studentski standard Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog koga prozivam, s razlogom. 

Posedujem mnogo dokumenata, dokaza, podnela zlostavljanje, pisanih pretnji, pisanih raznih izmišljotina direktorovih „miljenika“ „dužnika“ i drugo.

                                                             S poštovanjem, Vesna Ljubenković

Komentara: 1


#   Niš   Zakon o radu   zloupotreba službenog položaja   Inspekcija rada   Dom učenika   Ministarstvo prosvete   Agencija za borbu protiv korupcije   uzbunjivači   radno vreme   Dom učenika srednjih škola   krivične prijave   Novi dom   Upravni odbor   radna knjižica   Miloš Sekulić   Vesna Ljubenković   Mihajlo Marković   prosvetna inspekcija
@


 

▲ ▼ [+][-]


  • (+5) (-2)

    Putko Vladimirovič, 30.01.2017.:
    Au, ovo mi sve liči na uvrđenu snajka. Mnogo pominje korupciju. Ima li neki dokaz ili joj je to ukras u pisanje. Inspekcijama svaka čast, al mi mnogo crveno mirišev, sve zaostali sps-jul kadrovi po ministarstvu. A gospoda pištaljka piše i diza dževu zato što nema školu za radno mesto kude je, pa cvika. Koj gu je zaposlio, nju kad nije ispunjavala uslovi. O tome ćuti, ne duva u pištaljku. Ko joj je bio veza za Dom, e kad to kaže onda aferim i ovo što je uzbuđavala javnos.


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima