Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Konkurs za posao carinika na Merdaru, Končulju i Gradini

rssBookmark and Share

Merdare 08.02.2017. Južna Srbija Info

Ministrastvo finansija - Uprava carina, raspisilo je konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 24 lica za popunjavanje 19 radnih mesta u Upravi carina.

Konkurs za posao carinika na Merdaru, Končulju i Gradini

Informacije i uslovi konkursa:

CARINARNICA PRIŠTINA (NIŠ)

Niš, Dimitrija Tucovića 16

18. Radno mesto za poslove carinskog nadzora i kontrole u putničkom prometu–Carinik, zvanje carinski nadzornik, CP Merdare – 2 izvršioca

Uslovi:
Srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog, opšteg ili administrativno-upravnog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Carinskog zakona, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju – usmeno; veštine: organizovanost, motivisanost, timski rad, komunikativnost – usmeno.

19. Radno mesto za poslove carinskog nadzora i kontrole u putničkom prometu–Carinik, zvanje carinski nadzornik, CP Končulj – 2 izvršioca

Uslovi:
Srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog, opšteg ili administrativno-upravnog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Carinskog zakona, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju – usmeno; veštine: organizovanost, motivisanost, timski rad, komunikativnost – usmeno.

CARINARNICA DIMITROVGRAD

Dimitrovgrad, Balkanska 105

9. Radno mesto za poslove carinskog nadzora u objektu za specijalnu kontrolu-Carinik, zvanje carinski nadzornik, CI Terminal -Gradina - 1 izvršilac

Uslovi:
Srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog, opšteg ili administrativno-upravnog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Carinskog zakona, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju – usmeno; veštine: organizovanost, motivisanost, timski rad, komunikativnost – usmeno.

ZA SVA RADNA MESTA: Pod radnim iskustvom u struci podrazumeva se vreme provedeno na radu u radnom odnosu ili van radnog odnosa (rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, stručno osposobljavanje, volonterski staž i sl.) isključivo sa onim stepenom stručne spreme koji je propisan za radno mesto na koje se konkuriše.

Pored navedenih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju i opšte uslove propisane članom 45. stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", broj 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/2014) i članom 318. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 18/10) – državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje tri meseca niti osuđivan za dela u vezi sa prevarom, drogom, nasiljem ili opojnim sredstvima.
Uz prijavu i biografiju kandidati su dužni da dostave sledeće dokaze:
-    original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,
-    original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu,
-    original ili overena fotokopija diplome o završenoj traženoj stručnoj spremi,
-    overena fotokopija radne knjižice ili izvod iz PIO fonda, 
-    original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
-    izjavu da mu/joj nije prestao radni odnos u državnom organu zbog izrečene disciplinske mere,
-    original uverenje od suda da kandidat nije pod istragom (ne starije od 30 dana),
-    original ili overena fotokopija dokaza o ispunjavanju posebnih uslova iz konkursa,
-    original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Fotokopije moraju biti overene u opštini, sudu ili od javnog beležnika.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj sposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Uprave carina, u delu konkursi.

Kandidati koji se opredele da organ pribavi dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija dužni su da dostave podatke na osnovu kojih se može izvršiti provera (ime i prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta).

Uprava carina će po službenoj dužnosti izvršiti proveru da kandidat ispunjava uslov da nije osuđivan/a za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje tri meseca niti osuđivan/a za dela u vezi sa prevarom, drogom, nasiljem ili opojnim sredstvima.

Kandidati koji konkurišu na dva ili više radnih mesta u okviru jedne organizacione jedinice podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta. 

Prijavu sa biografijom i potrebne dokaze dostaviti na adresu organizacione jedinice Uprave carina za koju se prijava podnosi. 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i podnesu kompletnu dokumentaciju biće pozvani na razgovor.

Razgovori sa pozvanim kadidatima biće obavljeni prema sledećem rasporedu:
- carinarnice Beograd, Šabac, Kragujevac, 06. mart 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova;
- carinarnice Dimitrovgrad, Kladovo, Kruševac, 07. mart 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova;
- carinarnice Subotica, Sombor, 09. mart 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova;
- Centrala Uprave carina, carinarnice Novi Sad, Priština, 10. mart 2017. godine, sa    
  početkom u 9,00 časova.

Razgovori će biti obavljeni u prostorijama gore navedenih organizacionih jedinica.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.
 

NAPOMENE

Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a budu izabrani, podležu probnom radu u trajanju od šest meseci, u kom roku moraju da polože državni stručni ispit.

Prema članu 310. Carinskog zakona, carinski službenik, kao i članovi njegove uže porodice, ne može biti vlasnik ili suvlasnik privrednog subjekta, čija je delatnost nespojiva sa radom Uprave carina. 

Kontakt telefon i kontakt osoba za davanje obaveštenja o konkursu u periodu od 11-14 časova: 011/20-15-886, Sandra Bošković.

Komentara: 0


#   Merdare   PIO fond   Priština   Gradina   carina   Uprava carina   konkurs   radna mesta   Novi Sad   Dimitrija Tucovića   Končulj   zaposlenje   Službeni glasnik   krivično delo   stručna sprema   radno mesto
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima