Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Niš i Niška banja dobili mogućnost korišćenja turističkih vaučera

rssBookmark and Share

Niš 21.01.2018. M.M. Južna Srbija Info

Konačno su Niš sa Niškom banjom na osnovu odkuke Ministarstva trgovine, turizma i telakomunikacija dobili mogućnost korišćenja turističkih vaučera i tako uvršeteni u red već poznatih destinacija čiji ugostitelji koriste ovu pogodnost, kao olakšicu domaćim turistima.

Foto: Južna Srbija
Foto: Južna Srbija

U skladu sa tim resorno ministrastvo je izdalo određena uputstva za prijavu i obuku stanodavaca i ugostitelja.

Obuka će biti obavljena u saradnji stručnih lica Nišavskog okruga, Turističke inspekcije, Turističke organizacije Niš i lokalne samouprave.

"U utorak 23. januara je zakazan veliki sastanak sa turističkom inspekcijom, na kojem će se između ostalog konkretizovati obuka budućih stanodavaca, vlasnika apartmana i soba za izdavanje, a sve to u dogovoru sa rukovodstvom opštine Niška Banja", izjavila je Dragana Sotirovski načelnica Nišavskog upravnog okruga. 

Uroš Parlić direktor TON-a, kaže "da je ovo sjajna vest i da će odluka ne samo olakšati boravak domaćim gostima u našem kraju, već sigurno uticati na još bolju promociju turističkog potencijala grada na Nišavi i same Banje".

I OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. Zakon, 93/12 i 84/15), kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan  opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji gradova Beograda i Novog Sada (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, a  nalaze se na teritoriji ovih gradova).

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati Ugostitelju.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je  20. novembar 2018. godine.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi Ministarstva, i to:

1.Prijava ugostitelja - privredni subjekti i druga pravna lica (zdravstvene ustanove) – Obrazac 1;

2. Prijava ugostitelja – preduzetnik i drugo fizičko lice (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 2.

Za privredni subjekt, drugo pravno lice i preduzetnika uz prijavu potrebno je obezbediti  kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a za kategorisane objekte kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju.

Za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, uz prijavu potrebno je obezbediti  kopiju odobrenja ministra u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu.

Za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kao i kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar  privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, dostaviti kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem,  na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Napominjemo, da se za objekte domaće radinosti zasebnim objektom smatra kuća, apartman i soba. Seosko turističko domaćinstvo se smatra jednim objektom.

Ugostitelj je u obavezi da informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom isti će biti uklonjen sa liste ugostitelja. Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova i obezbeđivanja relevantne dokumentacije, ugostitelj može biti vraćen na listu ugostitelja.

TEK PO PRIBAVLjANjU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE, UGOSTITELj ĆE SE NAĆI NA LISTI UGOSTITELjA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA REALIZACIJU ŠEME DODELE VAUČERA A KOJU OBJAVLjUJE MINISTARSTVO NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI.

Napomena: Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: Rešenje o upisu u odgovarajući registar Ugostitelja, odnosno, Rešenje o razvrstavanju u kategoriju,  Rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge.

 Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 Ugostitelj je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti samostalno. Navedenu izjavu (Obrazac izjave 1 ili Obrazac izjave 2) može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

III NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Lista Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavljena  najkasnije 29.12.2017. godine. Navedenu listu Ministarstvo će SEDMIČNO ažurirati novopristiglim prijavama i objavljivati na internet prezentaciji Ministarstva.

V NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, isti će biti uklonjen sa liste ugostitelja. Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova i obezbeđivanja relevantne dokumentacije, ugostitelj može biti vraćen na listu ugostitelja.

Ugostitelj je u obavezi da informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja. Ugostitelj je dužan da usluge noćenja pruži imaocima vaučera lično.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer sa potrebnim podacima, potpisuje ga i pečatira, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

Takođe, po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak.

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Ugostitelj treba mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2018. godine, da dostavi Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

-  overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

-  uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

- original ili kopiju fiskalnog isečka (overene od strane ugostitelja) za pružene usluge;

Pored navedene dokumentacije Ugostitelj dostavlja overenu i potpisanu specifikaciju koja sadrži:

- sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);

-iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe o Zakona  o turizmu kao osnov umanjenja ili oslobađanja).

Ukoliko ugostitelj primi korisnika vaučera koji je izvršio promenu rezervacije, potrebno je da prilikom slanja zahteva za refundaciju dostavi original ili kopiju potvrde o promeni rezervacije uz vaučer na ime korisnika.

Na osnovu kompletne i uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od   45 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.

Zahtevi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti refundirani.

Dostavljeni vaučeri koji su nepravilno popunjeni ili nepotpisani ili nepečatirani ili koji su nečitko popunjeni ili oštećeni, neće biti refundirani.

VI  OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/3122867 i 011/3122853. MOLIMO VAS ZA STRPLjENjE I RAZUMEVANjE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.

Komentara: 0


#   Niš   Dragana Sotirovski   Niška Banja   hotel   internet   ugostiteljstvo   Uroš Parlić   Turistička organizacija Niš   izdavanje   Ministarstvo turizma   Službeni glasnik   fizička lica   Ministarstvo trgovine   pravna lica   turistički vaučeri
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima