Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Plan bankrota

rssBookmark and Share

26.05.2009. Branko Dragaš

Plan bankrota
Ukoliko želimo istinski da spasimo Srbiju i građane od dalje propasti potrebno je da se u državi ODMAH proglasi – BANKROT.

Država Srbija proglašava bankrot i preduzimaju se POLITIČKE I VANREDNE EKONOMSKE MERE . Primenjuje se 25 političkih i 101 ekonomska mera.

POLITIČKE MERE

1. SMENA - Vlada Republike Srbije se smenjuje,

2. IZBORI - zakazuju se vanredni parlamentarni izbori,

3. PARLAMENT – Gornji dom-SENAT – 30 senatora, Donji dom – 72 poslanika

4. OKRUGLI STOLOVI - održavaju se okrugli stolovi na RTS oko strategije izlaska iz krize,

5. OTVARANjE MEDIJA -mediji sa nacionalmom frekvencom obezbeđuju nastupe za stručna udruženja i nezavisne stručnjake.

6. FORUMI – elektronski forumi o načinu izlaska iz krize,

7. ELEKTRONSKA VLADA- elektronski predlozi građana iz zemlje i rasejanja o kandidatima za sastav nove vlade.

8. KAMPANjA – ograničavaju se vreme,prostor i finansijska sredstva za vođenje političke kampanje

9. ZABRANA – zabranjuje se korišćenje državnih resursa za političku kampanju stranaka,

10. KRIVIČNO DELO – potkupljivanje birača poklonima,robama ili novcem smatraće se krivičnim delom i poništavaće se rezultati u tim izbornim jedinicama izborne liste koja to bude radila, a protiv odgovornih će biti podignuta krivična prijava

11. LAŽNA IZBORNA OBEĆANjA- kažnjavaće se po novom zakonu

12. VLADA NACIONALNOG SPASA – sastavljena od 12 članova, premijera, dva potpredsednika i 9 ministara.

13. POLITIČKI TIM VLADE -ministarstva : spoljnih poslova,pravde,vojske,policije i prosvete,

14. MENADžERSKI TIM VLADE – ministarstva : ekonomije, finansija, poljoprivrede i zdravstva,

15. POTPREDSEDNICI – jedan potpredsednik vodi politički tim Vlade, a drugi potpredsednik vodi menadžerski tim vlade

16. GUVERNER – član menadžerskog tima Vlade.

17. PLATE – polititički tim Vlade ima plate dva puta veće od prosečne plate u privredi Srbije,

18. FUNKCIJE – članovi Vlade ne smeju da se imenuju na nikave funkcije,zabranjuje im se primanje poklona i finansijskih sredstava

19. MENADžERSKE PLATE – menadžeri u Vladi rade za platu od 1 / jedan/ evro godišnje.

20. BONUSI – menadžerski tim Vlade dobija procenat od ostvarenog povecanja BDP, a deo od svog bonusa isplaćuju političkom timu vlade,

21. UGOVORI – predsednik Vlade potpisuje sa Parlamentom Ugovor o ispalti bonusa i potpisuje ugovore sa članovima vlade,

22. GARANCIJE – članovi Vlade moraju da založe pod hipoteku svu svoju imovinu,

23. POPIS IMOVINE – svi članovi Vlade, svi poslanici i senatori i svi direktori javnih preduzeća moraju da dostave popis svoje imovine,

24. JAVNI NASTUPI – svi članovi Vlade,svi poslanici i senatori nastupaju u javnosti samo kao predstavnici države,braneći ugled državne funkcije,

25. ETIČKI KODEKS – usvajanje kodeksa javnog ponašanja za sve državne službenike.

VANREDNE EKONOMSKE MERE

1. SMANjIVANjE DRŽAVNIH TROŠKOVA- odmah smanjivanje svih državnih troškova za 20%,

2. TROŠKOVI DRŽAVE SE OGRANIČAVAJU NA 25% BDP

3. PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- ograničavaju se sve plate u državnim službama,i državnim preduzećima tako da najveća plata može da bude dva puta veća od prosečne plate privrede,

4. UPRAVNI ODBORI – plate članova upravnih odbora se ograničavaju na prosečnu platu u privredi,dok se bonusi isplaćuju po Ugovoru o realizaciji,

5. PLATE POSLANIKA – plate poslanika se ograničavaju do dva puta prosečne plate u privredi,,

6. SMANjIVANjE BIROKRATIJE – plan smanjivanje zaposlenih u državnim službama tako da od 28.000 cinovnika ostane 5.000, a u lokalnim samoupravama od 22.000 ostane 4.000 službenika,

7. ZAPOŠLjAVANjE BIROKRATIJE - povoljni krediti za zapošljavanje državnih službenika u privatnom sektoru,

8. KOMPJUTERIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE – opšta kompjuterizacija državne uprave,parlamenta,Vlade,lokalne samouprave i javnih preduzeća,

9. ŠALTER ZA PRIVREDNIKE – osniva se jedinstven šalter u svim opštinama za privrednike i investiore koji završava sve papire privrednicima elektronskim putem i bez čekanja,

10. ŠALTER ZA STRANE INVESTITORE – osniva se jedinstven šalter u svim opštinama za strane investitore, koji završava sve papire potrebne za otpočinjanja biznisa u Srbiji,

11. SUD ZA PREDUZETNIKE – u okviru Trgovinskog suda osniva se odeljenje za preduzetnike: potpisivanje ugovora,naplata potraživanja,sporovi i arbitreže će se vršiti efikasno i brzo.

12. UVOĐENjE INSTITUCIJE BANKROTSTVA,

13. RACIONALIZACIJA UPRAVE – plan racionalizacije državne uprave radi pružanja efikasne usluge građanima,

14. RACIONALIZACIJA POSLOVANjA PRIVREDNIH SUBJEKATA – uvodi se jedinstveno elektronsko poslovanje za sve privredne subjekte,

15. RACIONALIZACIJE PORESKE UPRAVE – elektronsko poslovanje čitave poreske uprave

16. RASPRODAJA VOZNOG PARKA – višak voznog parka će se rasprodati i ostaće samo 20 luksuznih automobila za potrebe najviših državnih funkcionera,

17. ZGRADA ADMINISTRACIJE – sva državna administracija će se smestiti u Palati administracije na Novom Beogradu,

18. ZGRADA NARODNE BANKE – guverner i činovnici NBS sedeće u zgradi Kralja Petra i Bulevaru Aleksandra,dok će se zgrada na Slaviji izdati,

19. IZDAVANjE DRŽAVNIH OBJEKATA – svi državni objekti će biti izdati za komercijalnu upotrebu,

20. KONTROLA DRŽAVNOG REVIZORA – jačanje službe državnog revizora i revizija svih državnih računa i računa političkih stranaka,

21. UKIDANjE AGENCIJA – ukidaju se sve državne agencije i njihove poslove preuzima resorna ministarstva,

22. UKIDANjE SVIH PLAĆENIH SAVETODAVNIH TELA VLADE,

23. RACIONALIZACIJA MREŽE AMBASADA- smanjivanje broja ambasada, racionalizacija diplomatske mreže i uključivanje dijaspore u diplomatiju,

24. IZRADA NOVOG EKONOMSKOG PROGRAMA -rok 15 dana,

25. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA – strateške oblasti razvoja postaju: zdrava hrana,voda,energija,zdravstvo,infrastruktura i mala i srednja preduzeća,

26. STRUČNI TIM PRIVREDNIKA - 4.000 privrednika postaju savetnici Vlade i rade na procenat od realizacije poslova u privredi,

27. STRUČNI TIM DIJASPORE – 4.000 istaknutih pojedinaca iz dijaspore dobija diplomatske pasoše i rade na procenat od realizacije poslova za državu,

28. STRUČNI TIM STRANACA- 4.000 stranih državljana dobija diplomatski pasoš Srbije i rade na procenat od realizacije poslova za državu,

29. OPŠTA LIBERALIZACIJA POSLOVANjA PRIVREDE,

30. PONUDA PROZVODNOG PROSTORA – prazan državni proizvodni prostor će se ponuditi besplatno na upotrebu preduzetnicima koji zapošljavaju radnike, sa pravom posle tri godine preče kupovine prostora,

31. ZABRANA PRETVARANjA OBRADIVOG ZEMLjIŠTA U GRAĐEVINSKO ,

32. OBRADA NEOBRAĐENOG ZEMLjIŠTA - država stimuliše i organizuje obradu 400.000 ha neobrađenog zemljišta,uz nadoknadu vlasnicima zemlje,

33. BUDžET ZA POLjOPRIVREDU - povećava se na 1,8 milijardi evra

34. ORGANIZOVAN OTKUP POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA,

35. GARANTOVANE OTKUPNE CENE,

36. OTVARANjE SLOBODNIH PIJACA I ULICA- za slobodnu trgovinu poljoprivrenim proizvodima,,

37. PARITETI – država utvrđuje paritete u proizvdnji poljoprivrednih proizvoda,

38. IZVOZNA MREŽA – osnivanje 1000 prodavnica i 1.000nacionalnih restorana po svetu,radi plasmana naše hrane,tako da država ima 50% vlasništava, a pojedinci u dijaspori 50% nove kompanije.

39. ČIŠĆENjE KANALA – organizovati čišćenje 22.000 km kanala i 960 km vodotokova,

40. NAVODNjAVANjE - podizanje sistema navodnjavanja sa 1,5% na 25% obradivih površina Vojvodine,

41. POLjOPRIVREDNI OTPAD – prikupljanje 10 miliona tona otpada,prerada u energiju , zamena 700.000 t nafte i zapošljavanje 24.000 radnika,

42. SUFICIT U POLjOPRIVREDI – ciljostvarivanje 10 milijardi evra u izvozu poljoprivrednih proizvoda,

43. KREDITI ZA POLjOPRIVREDNIKE – Banka za razvoj odobrava povoljne kredita za poljoprivrednike po kamatnoj stopi od 1% godišnje.

44. BANKA ZA RAZVOJ – Fond za razvoj se pretvara u Banku za razvoj, svi depoziti državnih kompanija prelaze u BR i krediti se odobravaju za pokretanje privrede , izvoza i supstituciju uvoza po stopi od 3-5% godišnje

45. INVESTICIONA BANKA – f ormiranje IB sa većinskim državnim kapitalom za finansiranje investicionih projekata,

46. SRPSKA BANKA – formiranje štedno-kreditne banke za građane sa većinskim kapitalom države

47. PBS-PRAVOSLAVNA BANKA SRBA - banka u dijaspori,

48. DOBIJANjE KREDITA NA OSNOVU ZLATNOG I SREBRNOG DEPOZITA,

49. OSLOBAĐA SE CARINA, AKCIZA I UVODI POREZ NA PROMET OD 1% TRGOVINA ZLATOM,SREBROM I PLEMENITIM METALIMA

50. PODRŠKA PORODIČNIM MANUFAKTURAMA - liberalizacija poslovanja,

51. MULTIKOMPENZACIJA – sprovodi se svakodnevna i permanentna multikompenzacija u privredi,država je nosilac multikompenzavije i počinje da ispunjava sve svoje stečene obaveze,

52. KREDITNA PODRŠKA IZVOZNICIMA - neto izvoznici dobijaju kredite iz BR po kamatnoj stopi od 1% godišnje,

53. SUPSTITUCIJA UVOZA – kompanije koje vrše supstituciju uvoza domaćom proizvodnjom dobijaju povoljne kredite iz BR po kamatnoj stopi od 1% godišnje,

54. SLOBODAN DEVIZNI KURS – devizni kurs se formira slobodno na tržištu,

55. UVOĐENjE EVRA – pored dinara uvodi se evro u platni promet,

56. DONOŠENjE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI,

57. DONOŠENjE ZAKONA O NACIONALNIM RESURSIMA,

58. VRAĆANjE IMOVINE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA,

59. PORESKA DECENTRALIZACIJA – 75% prikupljenih poreskih prihoda ostaje lokalnoj samoupravi,25% se prenosi budžetu Republike,kod Pokrajine 5% ostaje pokrajini ,a 20% budžetu Republike.

60. SMANjENjE PDV – smanjuje se PDV na 10%,

61. NAPLATA PDV – PDV se plaća na fakturisanu realizaciju,

62. PORESKE OLAKŠICE – uvode se poreske olakšice za poljoprivrednike,pronalazače,preduzetnike,strane investitore,izvoznike i one koji vrše supstituciju uvoza

63. SMANjENjE POREZA I DOPRINOSA – porezi i doprinosi kompanijama se smanjuju i iznose 35%,

64. SMANjENjE POREZA NA DOBIT – smanjuje se porez na dobit na 4% i ukida plaćanje poreza na podizanje dobiti,

65. UKIDANjE AVANSNOG PLAĆANjA POREZA NA DOBIT

66. EKSTRA POREZ – uvodi se ekstra porez na luksuznu potrošnju i šund u iznosu od 25%,

67. OSLOBAĐANjE OD POREZA – oslobađaju se poreza 3 /tri/ godine svi domaći i strani investitori koji ulažu u proizvodnju i zapošljavaju novu radnu snagu,

68. OTVARANjE KOMPANIJA – registracija kompanija za jedan dan i kapital osnivački 100 evra.

69. ZAMRZAVANjE RADA KOMPANIJE- ukoliko je kompanija izmirila sve svoje obaveze,vlasnik kompanije može da na neko vreme zamrzne rad kompanije ,bez plaćanja troškova prema državi,

70. UKIDANjE FIRMARINA – sva mala i srenja preduzeća i sva novootvorena MSP oslobađaju se plaćanja firmarina na 3 /tri/ godine,

71. OSLOBAĐANjE CARINA – kompanije koje uvoze opremu za proizvodnju oslobađaju se plaćanja carina,

72. UKIDANjE SSP – ukida se jednostrano primenjivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

73. INDUSTRIJSKE ZONE – otvaranje inustrijskih zona u lokalnim samoupravama sa povoljnostima za strane investitore,

74. SLOBODNE CARINSKE ZONE – otvaranje slobodnih carinskih zona u lokalnim samoupravama za privlačenje strateških investitora,

75. NAUČNO-TEHNIČKI PARKOVI – otvaranje u regijama naučno tehničkih-parkova i primena nauke u biznisu,

76. PRONALAZAŠTVO – formiranje jedinstvenoh mesta u Republici gde će se objediniti svi pronalazači i finansiraće se njihovi projekti za praktičnu primenu u biznisu,

77. BALKAN BIZNIS BERZA – pravljenje jedinstvene balkanske berze male i srednje privrede koja će povezati preduzetnike šireg Balkana putem jedinstvenog i modernog sajta,

78. ZAJEDNIČKA ULAGANjA- ponuda strateškim investitorima slobodnih kapaciteta za zajednička ulaganja u Srbiji,

79. TRANSFER TEHNOLOGIJE – ponuda za transfer tehnologije iz razvijenih tržišta i otplata tehnologije novom proizvodnjom,

80. RUSKO TRŽIŠTE – organizovan i jedinstven nastup proizvođača iz Srbije na tržištu Ruske federacije,

81. AFRIČKO TRŽIŠTE- zbog izuzetnog i brzog razvoja tržišta Afrike, država formira posebnu stručnu ekipu za zajednički nastup srpske privrede na tom tržištu,

82. PRIVATIZACIJA – revizija dosadašnje privatizacije i donošenje Zakona o novoj privatizaciji,

83. STEČAJEVI,DOKAPITALIZACIJA I RESTRUKTURIRANjE- donošenje zakona o reviziji,

84. PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA – izvršiće se trenutna privatizacija javnih preduzeća na sledeći način : 51% država,15% građani Srbije, do 15% zaposleni i penzioneri, 19% inicijalna ponuda za prodaju građanima Srbije i dijaspore ili stranim investitorima,

85. PRIVATIZACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – izvršiće se trenutna privatizacija javno-komunalnih preduzeća na sledeći način : 51% lokalna samouprava,15% građani Srbije,15% zaposleni i penzioneri i 19% inicijalna ponuda za građane Srbije i dijaspore,

86. PRIVATIZACIJA VOJNE IMOVINE – 70% prodaja vojne imovine na tenderu, 15% građani Srbije i 15% vojna lica,vojni penzioneri i građanska lica na radu u vojsci,

87. NACIONALNI INVESTICIONI FOND – Ssve akcije građana iz svih preduzeća i iz Privatizacionog registra prebacuje se u NIF, tako da će građani dobiti samo akcije NIF-a,

88. ZAKON O MANjINSKIM AKCIONARIMA – donošenje zakona za zaštitu interesa manjinskih akcionara,

89. BEOGRADSKA BERZA – donošenje novog zakona o berzi i hartijama od vrednosti,

90. JAVNI INVESTICIONI FONDOVI – edukacija građanja za ulaganja u javne investicone fondove za finansiranje infrastrukture,energetike,građevinarstva i drugih profitabilnih projekata,

91. RECIKLAŽA – prikupljanje i prerada 2,5 miliona tona otpada,

92. GEOTERMALNI IZVORI – pravljenje staklenika i proizvodnja povrća i cveća za izvoz kroz zajednička ulaganja

93. IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE-rok 14 dana,

94. PRIVOĐENjE OBJEKTA NAMENI- rok 3 godine,

95. LIBERALIZACIJA POSLOVANjA STARIH ZANATA,

96. OTVARANjE NACIONALNE ELITNE ŠKOLE,

97. POŠUMLjAVANjE SRBIJE- dobijanje besplatnih sadnica za pošumljavanje Srbije,

98. FOND ZA SANDžAK- investiranje 150.000.000 evra u privredu Sandžaka,

99. FOND ZA JUŽNU SRBIJU- investiranje u privredu južne Srbije 150.000.000 evra,

100. PREZENTACIJA INVESTICIONIH PROGRAMA SRBIJE- promocija investicionih programa u Srbiji privatnom kapitalu iz razvijenog sveta,

101. BRENDIRANjE SRBIJE- podrška u stvaranju brendova Srbije


http://www.dragas.biz/content/view/6136/77/

Komentara: 0


#   Vlada Republike Srbije   krivična prijava   zdrava hrana   vojni penzioneri   Fond za razvoj   lokalna samouprava   okrugli sto   elektronsko poslovanje   krivično delo   vojna lica   izborne liste   pošumljavanje   mala i srednja preduzeća
@Vlada_SR @


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima